0

Obudowa tymczasowa

Przez obudowę tymczasową szybu rozumie się taką obudowę, którą zabezpiecza się ociosy szybu w zgłębionym odcinku przed obrywaniem się i wypadaniem brył skalnych, aż do czasu wykonania obudowy ostatecznej. Obudowę tymczasową wykonuje się jednocześnie z wybieraniem skały i prowadzi się ją w dół w ślad za posuwającym się przodkiem szybu w taki sposób, aby odległość jej od przodku nie przekraczała 3 m.

Read More
0

Obudowa zaporowa

Zawał wzdłuż pożądanej linii można zapewnić przez stawianie tzw. obudowy zaporowej. Zawał osiąga się przez usunięcie, czyli wyra bo wanie obudowy. Jeśli mimo to strop nie załamuje się, to zawał należy wywołać sztucznie przez wiercenie otworów’ strzałowych w stropie i odpalanie ładunków. Wywoływanie zawałów w wyrobiskach ścianowych powinno być wykonywane zasadniczo po każdym przesunięciu się czoła przodku ściany (zabiorze). Zależy to od wielkości zabioru, odsłonięcie bowiem większej powierzchni stropu prowadzić może do powstania w nim szczelin przy samym przodku oraz do przedwczesnych zawałów. Częstość zawałów powinna być zatem ściśle dostosowana do wytrzymałości stropu oraz do prędkości posuwania się przodku.

Read More
0

Zabiór, długość i liczba otworów strzałowych

Skały, z którymi stykamy się w kopalni, mają (jak to już wspomniano) płaszczyzny uwarstwienia, łupności i spękań, wzdłuż których najłatwiej jest oderwać skałę od calizny. Przez wybranie odpowiedniego miejsca na otwór strzałowy i umiejętne wyznaczenie kierunku, długości otworów oraz ich liczby, otrzymuje się w zależności od przebiegu tych płaszczyzn większą ilość urobku przy mniejszej liczbie otworów strzałowych i mniejszym zużyciu materiału wybuchowego.

Read More
0

Strzelanie metodą Armstrong

Strzelanie metodą Armstrong prowadzone może być w ścianach ze stosowaniem wrębu jak i bez wrębu. Ilość urobku uzyskiwana z jednego odstrzału w ścianach z wrębem dochodzi do 3 t, czyli jest około 1 t większa niż przy użyciu MW. Według obecnych doświadczeń metoda Armstrong zapewnia:

Read More
0

Kierunki prowadzenia wyrobisk

Wymienione własności skał mają wpływ tak na bezpieczeństwo pracy i urabialność węgla, jak i na utrzymanie wyrobisk i sposób obudowy. Ponieważ oderwanie brył od calizny wzdłuż płaszczyzn ulawicenia i łupności wymaga najmniejszego wysiłku i najmniejszego zużycia materiałów wybuchowych, wobec tego należy dążyć, by wyrobisko w skałach ograniczone było tymi płaszczyznami. Kierunek prowadzenia wyrobiska powinien być równoległy do płaszczyzn ulawicenia, a prostopadły do jednego z głównych kierunków łupności. Prowadzenie wyrobisk w kierunku poprzecznym do ulawicenia, wskutek przecinania ławic, pociąga za sobą większe zużycie materiałów wybuchowych.

Read More
0

Górnictwo podziemne

Po skontrolowaniu przez strzałowego przewodów strzałowych co do ich stanu techniki i zawieszania oraz usunięciu ewentualnych uszkodzeń, może on przystąpić do łączenia między sobą przewodów zapalników poszczególnych ładunków.

Read More
0

Stojak szybkorozsuwny

Stojak szybkorozsuwny składa się z części dolnej zwanej spodnikiem 1 wykonanej w postaci rury stalowej, w której swobodnie przesuwać się może wewnętrzna część stojaka, zwana rdzennikiem 2. Rdzennik zakończony jest głowicą 3, która stanowi uchwyt dla stropnicy. Głowica połączona jest z rdzennikiem połączeniem gwintowym. W spodniku znajdują się otwory, w które wbija się klin.

Read More
0

Poszukiwania robotami górniczymi

W celu dokładniejszego poznania i zbadania złoża użytecznego prowadzi się poszukiwania za pomocą robót górniczych. Ze względu na kosztowność górniczych robót poszukiwawczych stosuje się je tylko w takich przypadkach, gdy poszukiwania geologiczne i geofizyczne dały pozytywne wTyniki. Poszukiwania robotami górniczymi mają na celu ustalenie:

Read More
0

Zagłębie Dolnośląskie – Węgiel

Niecka Sródsudecka przecięta jest uskokami przebiegającymi w różnych kierunkach. Wzdłuż północno-wschodniego brzegu Zagłębia w Zatoce Wałbrzyskiej charakterystyczne są serie uskoków, przebiegających mniej więcej równolegle do siebie i brzegu niecki. Do nich należy też w rejonie Nowej Rudy tzw. uskok wielki Zatoka Wałbrzyska dzieli się na dwie asymetryczne niecki: wschodnią – Sobięcińską i zachodnią – Górecką.

Read More
0

Sondowanie elektryczne

Sondowanie elektryczne obrazuje rozkład oporu pozornego (impedancji) skał od powierzchni ziemi aż do głębokości równej w przybliżeniu odległości między elektrodami zasilającymi 2 i 3. Sondowanie ma zastosowanie przy pomiarze oporów warstw skalnych o nachyleniu do 25°.

Read More
0

Obudowa drewniana

Opisane w poprzednim rozdziale fizyczne i mechaniczne własności drewna decydują o tym, że obudowa drewniana stosowana jest najczęściej w drugorzędnych wyrobiskach przygotowawczych, których przewidywany czas istnienia nie jest długi. Obudowę drewnianą stosuje się przeważnie w postaci odrzwi.

Read More
0

Wady drewna zabudowanego w wyrobiskach górniczych

Najpoważniejszą wadą drewna zabudowanego w wyrobiskach górniczych jest jego gnicie, powodujące znaczne straty ekonomiczne. Gnicie drewna kopalnianego wywołują grzyby. Rozwijają się one szczególnie szybko w temperaturach 3 do 35°C w wyrobiskach, w których wilgotność względna powietrza wynosi 96 do 98%. Szczególnie sprzyjające warunki dla rozwoju grzybów mają wyrobiska, którymi odprowadza się zużyte powietrze, zwłaszcza w kopalniach głębokich o dużym przypływie wody, stosujących podsadzkę hydrauliczną.

Read More
0

Amonity

Amonity należą do materiałów skalnych o dużej sile kruszącej i dlatego nadają się do urabiania skał mocnych i zwięzłych. Wszystkie rodzaje amonitów łatwo pochłaniają wilgoć i twardnieją (skawalają sie). Stwardniałe amonity, mogące powodować niepełne wybuchy lub niewypały, należy przed użyciem rozwałkować.

Read More
0

Przeróżne metody wierceń

Wiercenie termiczne. Wiercenie termiczne polega na stopieniu skał za pomocą źródła ciepła o wysokiej temperaturze. Elementem roboczym jest iciertło termiczne z reakcyjnym palnikiem, z którego z prędkością ponaddźwiękową wylatuje strumień gazowy o wysokiej temperaturze. Dla chłodzenia palnika i usuwania produktów wiercenia z otworu wiertniczego stosuje się wodę. Paliwo stanowiące mieszaninę tlenu i nafty – oraz woda do chłodzenia dostarczane są wężami przez pasterkę. Działanie płomienia wydobywającego się z palnika z wielką prędkością (1800 do 2000 m/s) o wysokiej temperaturze (około 2400°C) powoduje odspajanie cząstek skały unoszonych na powierzchnię za pomocą pary wodnej woda potrzebna do chłodzenia palnika paruje i wynosi na powierzchnię produkty wiercenia. Wiercenie termiczne stosuje się głównie w skałach bardzo twardych, mających np. znaczną ilość krzemionki.

Read More