0

Spłonka górnicza

Czapeczka chroni mieszankę inicjującą przed działaniem wilgoci. Obecnie stosowane są w kopalniach dwa rodzaje spłonek: spłonki górnicze ZnT i ZnP, gdzie pierwszy symbol (Zn) oznacza rodzaj materiału łuski, drugi określa rodzaj materiału wtórnego.

Read More
0

Strzelanie długimi otworami

W polskich kopalniach pierwsze strzelanie długimi otworami przeprowadzono w 1960 r. w kopalni Sośnica przy wybieraniu stromego pokładu. Strzelanie długimi otworami stosowane jest obecnie w wielu kopalniach, znajduje ono przeważnie zastosowanie w przodkach ścianowych. Strzelanie długimi otworami polega na tym, że otwory strzałowe wierci się z jednego chodnika przyścianowego do drugiego poprzez całą długość ściany równolegle do frontu ściany {rys. 10.35). Przy tradycyjnym natomiast sposobie strzelania otwory strzałowe wierci się z czoła ściany o odpowiednim nachyleniu (zależnie czy stosuje się wrąb, czy nie).

Read More
0

Udostępnienie wykopami oddzielnymi, wspólnymi i grupowymi

Wykopami oddzielnymi – przeważnie zewnętrznymi – udostępnia się na ogół złoża zalegające płytko, poziomo lub pod nie- wielkim kątem nachylenia i wybierane małą liczbą (najwyżej trzy) pięter (rys. 5.2). Omawiany sposób charakteryzuje się niewielką ilością robót udostępniających oraz tym, że każdy poziom, z którego zbierany jest nadkład, może mieć niezależną drogę transportową. Udostępnienie wykopami oddzielnymi jest stosowane do złóż pokładowych lub zbliżonych kształtem do pokładów.

Read More
0

Skład chemiczny materiałów wybuchowych i ich charakterystyka

Materiały wybuchowe ze względu na ich skład chemiczny dzielą się na: – prochy, do których zalicza się proch czarny i saletrę strzelniczą (wybuchową), – materiały wybuchowe nitroglicerynowe, do których zalicza się dynamity i barbaryty, – materiały wybuchowe amonowo-saletrzane, do których zalicza się amonity, karbonity r metanity.

Read More
0

Pogłębianie szybu

W czasie pogłębiania szybu nie buduje się oddzielnych pomieszczeń pomocniczych, jak magazynów, warsztatów, łaźni itd., lecz korzysta się z urządzeń kopalnianych.

Read More
0

Straty grupy V, VI

Grupa V – obejmuje „straty powstałe wskutek zaniechania”, przez które rozumie się zaniechanie eksploatacji pokładów lub ich części zaliczonych do zasobów bilansowych wskutek dużego zanieczyszczenia pokładu, malej jego grubości itp.

Read More
0

Wieże do głębienia szybów

Do głębienia szybów stosuje się wieże tymczasowe, przeznaczone specjalnie do głębienia szybów, lub też wieże typu kopalnianego. Wieże drugiego typu mogą być używane jako ostateczne lub prowizoryczne – tylko w okresie głębienia szybów i robót poziomych udostępniających (rys. 11.2).

Read More
0

Wymiary otworów w pomostach

Wymiary otworów w pomostach spoczynkowych przedziałów drabinowych powinny mieć, licząc w kierunku długości drabiny, co najmniej 700 mm, w kierunku zaś szerokości drabiny 600 mm. Odległość między pomostami wynosi najczęściej 6 m. W szybach, których czas istnienia ma być dłuższy niż 10 lat, wykonuje się konstrukcję przedziału drabinowego z kształtowników stalowych. Przepierzenie przedziału drabinowego wykonuje się obecnie najczęściej z siatki plecionej o oczkach 60X60 mm z drutu ocynkowanego o średnicy 3,5 do 4,0 mm. Siatki naciągnięte na ramie ze stali okrągłej lub z kątowników przymocowuje się do dźwigarów nośnych przedziału i pionowych słupów za pomocą uchwytów, których jeden koniec, trzymający ramę siatki, wykonany jest w postaci haka, a drugi jako śruba. Takie połączenia ułatwiają później wymianę siatek. Niekiedy przepierzenie przedziału drabinowego wykonuje się z desek grubości 25 do 30 mm, zakładanych pionowo pomiędzy przymocowane do dźwigarów, nośnych listwy. Dla podniesienia trwałości deski te impregnuje się. Przedział drabinowy i pozostałe elementy wyposażenia szybów udostępniających złoża soli wykonuje się z drewna.

Read More
0

Silikatyzacja w górnictwie

Dla sprawnego przetłaczania chemikaliów konieczne są dwie pompy. Unika się przez to częstego przepłukiwania pomp wodą. Również pożądane jest wtłaczanie każdego roztworu odrębnymi rurkami. Dla zestalenia 1 m:i skały konieczne jest wtłoczenie około 250 dcm szkła wodnego i około 300 dcm3 roztworu chlorku wapnia.

Read More
0

Materiały wybuchowe skalne

Materiały wybuchowe skalne obejmują wszystkie trzy poprzednio omówione podgrupy, a więc proch czarny, MW nitro- glicerynowe oraz MW amonowo-saletrzane.

Read More
0

Uzbrajanie środków zapalających

Uzbrajanie środków zapalających (lontów, zapalników). Uzbrajanie, czyli zaopatrywanie środków zapalających w spłonki, musi odbywać się przy skrzyni strzałowej i to bezpośrednio przed ich użyciem. W przypadku niemożności uzbrojenia zapalników przy skrzyni, strzałowy powinien otrzymać zapalniki ostre, ponieważ czynność uzbrajania wtedy odpada. Kolejność czynności uzbrajania lontu spłonką jest następująca:

Read More
0

Skały wodoszczelne

W utworach trzeciorzędowych przeważają skały wodoszczelne (ilaste) w procesie przesiąkania wody atmosferycznej w głąb ziemi stanowią one na ogół materiał wodoszczelny i mało zasobny w wodę. Taki właśnie charakter mają obszary środkowej i południowej części Zagłębia, charakteryzujące się małym dopływem wód do kopalń. Zachodnie natomiast peryferie Zagłębia, mające utwory o charakterze piaszczysto-żwirowym, kryją w sobie znacznie większe zasoby wody. Występują tu nawet wody silnie zmineralizowane z dużą zawartością jonów chlorowych lub siarczanowych, które np. w okolicy Goczałkowic i Jastrzębia są używane do celów leczniczych. Dopływ wód zmineralizowa- nych stwierdza się również w różnych kopalniach rejonu gliwickiego i rybnickiego. Przypuszcza się, że woda ta przedostaje się do wyrobisk górniczych w wyniku procesu dalekiego krążenia lub też przesiąka z wyżej położonych warstw.

Read More
0

Grupa warstw siodłowych

Pod względem stratygraficznym dzieli się grupa brzeżna na warstwy, które w kolejności, licząc od góry, noszą nazwę warstw: porębskich, jaklowieckich, gruszowskich i pietrzkowickich.

Read More
0

Przewietrzanie szybów

Szyby głębione w skałach nadkładowych bez stosowania materiałów wybuchowych można przewietrzać w sposób naturalny przez dyfuzję do głębokości 30 m. Sztuczne przewietrzanie szybu stosuje się w celu dostarczenia powietrza świeżego do przodku, usunięcia gazów po strzelaniu oraz gazów trujących, duszących i wybuchowych, wydzielających się ze skał. Dobre przewietrzanie szybu wpływa nie tylko na poprawę bezpieczeństwa i higie- nicznych warunków pracy załogi w szybie, lecz również na postąp głębienia szybu (szybsze przewietrzanie po strzałach).

Read More