0

Straty grupy V, VI

Grupa V – obejmuje „straty powstałe wskutek zaniechania”, przez które rozumie się zaniechanie eksploatacji pokładów lub ich części zaliczonych do zasobów bilansowych wskutek dużego zanieczyszczenia pokładu, malej jego grubości itp.

Grupa VI – obejmuje „straty w filarach ochronnych i granicznych”, przez które rozumie się tylko te filary ochronne i graniczne (pasy węgla pozostawiane wzdłuż granic kopalni w celu zapobieżenia przedarcia się wody, gazu lub ognia z sąsiedniej kopalni) lub ich części, które pozostaną na stałe nie wybrane i dostęp do nich został odcięty. Do strat w tej grupie należą również pasy węgla pozostawione w pokładzie pod obiektami podlegającymi ochronie, jeżeli zapadła decyzja, że pasy te nie mogą być wybierane. Straty grupy VI dzielą się na trzy kategorie:

Kategorię 1 – do której zalicza się straty powstałe wskutek pozostawienia na stałe nie wybranych filarów ochronnych lub ich części dla zabezpieczenia ważniejszych wyrobisk górniczych własnych i obcych (szybów, szybików, sztolni, upadowych z powierzchni itp. obiektów) oraz dla zabezpieczenia obiektów, rzek i zbiorników na powierzchni.

Kategorię 2 – do której zalicza się straty powstałe wskutek pozostawienia na stałe nie wybranych filarów granicznych lub ich części. Kategorię 3 – do której zalicza się straty powstałe wskutek pozostawienia na stałe nie wybranych filarów zabezpieczających wychodnie pokładów oraz podziemne zbiorniki wodne.

Niezależnie od wymienionych strat, zasoby mogą być uszczuplone przez naturalne czynniki, nie ujawnione podczas poszukiwań górniczych i nie uwzględnione przy obliczaniu zasobów. Należą do nich m.in.: lokalne zmniejszenia grubości pokładów, wyklinienia i zmycia pokładów, zmiany jakości złoża, duża ilość przerostów w węglu, zaburzenia tektoniczne itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>