0

Cementy specjalne

Stosuje się również cementy specjalne, np. hutniczy, glinowy, magnezowy i pucolanowy oraz inne. Przy wyborze cementu bierze się pod uwagę: wiązanie cementu w wodzie znajdującej się w skale, charakter szczelin, czas wiązania cementu oraz jego uziarnienie. Przy występowaniu wód kwaśnych należy do cementacji używać cementów glinowych i pucolanowych. Cementy magnezowe należy stosować przy występowaniu wód z zawartością związków magnezu, a zwłaszcza chlorku magnezu (MgClz).

Read More
0

Roboty ratunkowe przy wierceniach

Do narzędzi badawczych należy między innymi odcisk (rys.' 3.40). Jest to krótka rura zakończona u góry czopem, w której tkwi klocek drewniany z wbitymi kilkoma gwoździami przeplatanymi drutem tak, że tworzą jak gdyby siatkę. Całość zalewa się parafiną, woskiem, mydłem lub ołowiem, a następnie opuszcza się do otworu, aż natrafi na znajdujący się w otworze przedmiot, który odciśnie się w materiale, dając ogólną 'orientację o przedmiocie i jego położeniu w otworze. Na tej podstawie dobiera się odpowiedni przyrząd, którym będzie można ten przedmiot uchwycić i wyciągnąć z otworu.

Read More
0

Mapy

Mapa powierzchniowych zbiornikóiu wodnych – jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa obszaru górniczego z uwidocznieniem naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych.

Read More
0

Obudowa betonowa

Po wykonaniu murów oporowych wykonuje się sklepienie ubijając beton za odeskowaniem podobnie jak przy obudowie murowanej. Betonowanie należy prowadzić bez przerw. Jeżeli w betonowaniu nastąpi przerwa, chociażby na kilkanaście godzin, to przed założeniem nowego betonu, powierzchnię poprzedniej warstwy należy oczyścić z kurzu i obficie zlać wodą.

Read More
0

Udostępnienie sztolnią

Obecnie sztolnie jako wyrobiska udostępniające stosuje się bardzo rzadko, gdyż można nimi udostępniać tylko złoża znajdujące się w miejscowościach górzystych lub pagórkowatych w przypadku dużego nachylenia pokładów, a takich złóż jest coraz mniej. Sztolnię drąży się ze zbocza góry przez skały płonne, aż do złoża kierunkiem prostopadłym do rozciągłości pokładów. Sztolnie drąży się z małym wzniosem potrzebnym do spływu wód podziemnych i ułatwienia transportu. Udostępnienie sztolniami ma wiele zalet w porównaniu z udostępnieniem szybami. Koszty odwadniania i transportu są znacznie niższe. Czasami wykonuje się kilka sztolni, wówczas najniższa z nich jest sztolnią główną i tworzy najniższy poziom kopalni. Rzeźba terenu, liczba i warunki zalegania pokładów, koszty transportu i inne czynniki sprawiają, że do udostępnienia pokładów nie można zastosować samych sztolni, lecz sztolnie w połączeniu z innymi wyrobiskami udostępniającymi.

Read More
0

Chemiczna metoda zestalania górotworu

Chemiczna metoda zestalania górotworu jest opłacalna przy zastosowaniu jej w piaskach o średniej wodoprzepuszczalności. Skal o małej wodoprzepuszczalności, jak również piasków o zawartości 10 do 15% gliny nie daje się zestalić tym sposobem.

Read More
0

Zagadnienie ochrony środowiska

Zagadnienie ochrony środowiska ujęte zostało w Konstytucji PRL, której art. 12 ust. 2 mówi: „Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego stanowiącego dobro ogólnonarodowe”. Kierując się podanymi zasadami konstytucyjnymi uznaje się za niezbędne:

Read More
0

Obudowa betonitowa

Najczęściej obudowa betonitowa ma grubość jednego betoni- tu, obudowa betonowa natomiast ma grubość 30 do 80 cm. Obudowę betonitowo-betonową wykonuje się w ten sposób, że po wymurowaniu z betonitów pierścienia na wysokości 0,5 do 0,75 m, spełniającego rolę odeskowania, przystępuje się do betonowania przestrzeni między betonitami a ociosem. Beton ubija się ręcznie lub wibratorami pneumatycznymi. Po zabetonowaniu 0,5 do 0,75 m podciąga się mur z betonitów i powtarza się betonowanie.

Read More
0

Metale ziem rzadkich

Zazwyczaj metale ziem rzadkich spotykamy w formie węglanów, tlenków, fosforanów i krzemianów. Pierwszym odkrytym minerałem zawierającym pierwiastki z tej grupy (m.in. cer i itr, obok żelaza i krzemu) był gadolinit, znaleziony przez szwedzkiego chemika Carla Arrheniusa w kopalni w szwedzkim Ytterby, która to miejscowość dała nazwę czterem spośród nich (terb, erb, iterb, itr). Chociaż znaczne zawartości mogą występować w setkach minerałów, tylko niewiele z nich ma znaczenie ekonomiczne, są to m.in. bastnasyt, loparyt, monacyt, ksenotym, fergusonit. Złoża REE można podzielić na pierwotne i wtórne...

Read More
0

Skały zwięzłe

Przodek nadsięwłomu może być prowadzony w skałach zwięzłych bez obudowy ścian do wysokości 5 m od pomostu roboczego, a w skałach średniozwięzłych – do wysokości 4 m. Przy nadsię- włomach o powierzchni przodku ponad 6 m2 czoło przodku należy przed opuszczeniem urobku z pomostu roboczego mocno obudować stropnicami.

Read More