0

Mapy

Mapa powierzchniowych zbiornikóiu wodnych – jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa obszaru górniczego z uwidocznieniem naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych.

Niektóre mapy specjalne wyrobisk górniczych. Mapa oddziałowa przedstawia sytuację wyrobisk górniczych w określonym oddziale wydobywczym z naniesieniem miejsc zagrożeń oraz urządzeń w wyrobiskach górniczych, koniecznych dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia robót górniczych przez dozór górniczy.

Każdy sztygar oddziałowy oraz sztygar zmianowy powinien mieć i w miarę postępu robót górniczych na bieżąco uzupełniać mapę oddziałową. Mapa przewietrzania (wentylacyjna) przedstawia sytuację wyrobisk górniczych, z uwzględnieniem dróg i urządzeń wentylacyjnych.

Mapa przeciwpożarowa przedstawia sytuację wyrobisk górniczych z uwidocznieniem pól pożarowych, dróg wentylacyjnych, wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych oraz urządzeń zabezpieczających.

Mapa podziemnych zbiorników wodnych przedstawia sytuację wyrobisk górniczych z uwidocznieniem podziemnych zbiorników wód stojących. Mapa odwadniania przedstawia sytuację wyrobisk górniczych z uwidocznieniem pomp, chodników wodnych, rurociągów, ścieków wodnych i innych urządzeń odwadniających.

Niektóre mapy specjalne geologiczne. Mapa geologiczna zakryta – przedstawia budowę geologiczną terenu z uwzględnieniem nadkładu. Mapa hydrogeologiczna – uwidacznia wszystkie dane dotyczące warunków wodnych górotworu na danym obszarze, a mianowicie rozmieszczenie i warunki występowania zbiorników wodnych oraz ścieków, zarówno powierzchniowych jak i wgłębnych, z uwzględnieniem ich wielkości jak i stopnia wydajności.

Mapa geologiczno-zlożowa – przedstawia formę i charakter zalegania złoża na tle ogólnej budowy geologicznej. Mapa stropu lub spągu złoża – przedstawia sytuację wyrobisk górniczych z uwzględnieniem warstwie stropu lub spągu złoża.

Mapa zasobów złoża – przedstawia zaleganie złoża z podziałem na typy i .rodzaje kopaliny, stopień poznania zasobów lub przygotowania złoża do eksploatacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>