0

Zagadnienie ochrony środowiska

Zagadnienie ochrony środowiska ujęte zostało w Konstytucji PRL, której art. 12 ust. 2 mówi: „Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego stanowiącego dobro ogólnonarodowe”. Kierując się podanymi zasadami konstytucyjnymi uznaje się za niezbędne:

– kształtowanie środowiska zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej,

– zharmonizowanie rozwoju sił wytwórczych, nauki i techniki z potrzebami ochrony środowiska,

– określenie środków prawnych zapewniających korzystanie ze środowiska zgodnie z potrzebami społecznymi,

– uczynienie z zadań mających na celu ochronę środowiska obowiązku organów państwowych, jednostek państwowych, organizacji spółdzielczych, społecznych i zawodowych,

– ochronę środowiska przez każdego obywatela.

– obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1978 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 6 maja 1953 r.

– ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

– rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 marca 1982 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przeprowadzanie w mm zmian

– rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowaniem ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw

– instrukcją Nr 2 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 5 lipca 1982 r. w sprawie wyznaczania filarów ochronnych w kopalniach odkrywkowych piasku podsadzkowego w okręgu śląskc-krakowskim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>