0

Chemiczna metoda zestalania górotworu

Chemiczna metoda zestalania górotworu jest opłacalna przy zastosowaniu jej w piaskach o średniej wodoprzepuszczalności. Skal o małej wodoprzepuszczalności, jak również piasków o zawartości 10 do 15% gliny nie daje się zestalić tym sposobem.

Metoda elektroosmotycznego zestalania górotworu poza próbami nie została w praktyce zastosowana. Metodę cementacji można zastosować przy głębieniu szybów w twardych szczelinowatych skałach o przypływie wody powyżej 0,5 m3/min. Wtłaczanie roztworu cementowego w słabo wodonośne skały nie daje pożądanych wyników.

Glinizacja ma zastosowanie w tych warunkach co i cementacja, a więc w przypadku dużych szczelin i pustek w skałach. Metodę bituminizacji stosuje się w warstwach podobnych jak cementację, przy większych jednak prędkościach przepływu wody. Ze względu na wyciskanie bituminów ze szczelin metoda ta nie jest polecaną przy ciśnieniu wody większym od 0,1 MPa.

Obrotowy sposób wiercenia szybów całym przekrojem znajduje zastosowanie w skałach słabych wodonośnych lub suchych dla średnicy szybów 5 do 6 m i głębokości do 100 m, w skałach zaś mocnych wodonośnych lub suchych dla średnicy do 2,1 m przy głębokości do 200 ni. Wadą tego sposobu jest możliwość skrzywienia szybu, tj. odchylenia jego osi od pionu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>