0

Podszybia

Miejsce, w którym szyb wychodzi na powierzchnię, nazywa się zrębem szybu. Ponad zrębem szybu buduje się pomost, na którym odbiera się wyciągany urobek. Jest to tzw. nadszybie. Odpowiednikiem nadszybia jest w kopalni podszybie położone przy szybie pod ziemią, jako duże wyrobisko komorowe stanowiące jakby rozszerzoną i podwyższoną część przecznicy i łączące ją z szybem. Ma ono zasadnicze znaczenie przy szybach wycią- gowych, gdyż zbiegają się tu wszystkie drogi transportowe z urobkiem, tu odbywa się zmiana kierunku transportu urobku z poziomego (w przecznicy) na pionowy (w szybie). W szerszym znaczeniu podszybiem nazywa się zespól wyrobisk położonych przy szybie, do którego oprócz właściwego podszybia 1 (rys. 5.18) zalicza się objazdy dla obiegu wozów próżnych i załadowanych, stacje zbiorcze dla wozów 2, oraz komorę pomp 3, podstację elektryczną 4, zajezdnię elektrycznych lokomotyw 5, podstację prostowników 6, warsztaty 7 oraz składy podziemne 8.

Read More
0

Obliczenie objętości złóż nieforemnych

Do obliczenia objętości złóż nieforemnych stosuje się dlatego inne sposoby, oparte na zasadzie przekształcania nieregularnych form kopalin złóż użytecznych w równoobjętościowe regularne formy, nie nastręczając trudności przy obliczaniu ich objętości. Należy tu m.in.:

Read More
0

Prowadniki drewniane

Prowadniki drewniane powinny być wyrabiane z drewna twardego, zdrowego, suchego, bez sęków, odpornego na próchnienie i ścieranie. Podłużna oś prowadnika powinna biec równolegle do kierunków słojów drewna. Najczęściej stosuje się drewno dębowe, akacjowe lub modrzewiowe. Dla szybów drugorzędnych można stosować prowadniki z drewna sosnowego.

Read More
0

Przybitka piaskowa, przybitka pyłowo-gipsowa

W kopalniach stosowana jest również przybitka piaskowa, przybitka pyłowo-gipsowa oraz przybitka z wody pod ciśnieniem 0,8 do 5 MPa utrzymywanym do momentu wybuchu. Do wykonania przybitki piaskoicej stosowane są pojemniki

Read More
0

Obudowa indywidualna

Obudowa metalowa jest obudową najczęściej stosowaną przy wybieraniu systemem ścianowym. Podstawowymi elementami metalowej obudowy indywidualnej są stojaki metalowe i stropnice metalowe. Obudowa metalowa zwiększa bezpieczeństwo pracy w wyrobiskach ścianowych i pozwala na stosowanie mechanizacji.

Read More
0

Hydroszczelinowanie skał stropu

Hydroszczelinowanie skał stropu zasadniczego z chodników przed frontem eksploatacji zastosowane zostało w kopalniach Gottwald i Dymitrow. W wymienionych kopalniach użyto do wiercenia otworów wiertnic MDR-06-Ae oraz pompy o ciśnieniu maksymalnym do 60 MPa i wydajności 55 l/min, przewody wysokociśnieniowe i głowice uszczelniające Gesbo. Wytrzymałość na ściskanie szczelinowatych piaskowców stropowych wynosiła 40 do 120 MPa, a porowatość 5 do 6%. Wskutek bezciśnieniowego' nasycania piaskowców wodą przez 48 godzin nastąpił spadek wytrzymałości na ściskanie o 22%, wytrzymałości na rozciąganie o około 33%. Stwierdzono, że wskutek wtłaczania wody szczeliny powstają w miejscach największych koncentracji naprężeń rozciągających w górotworze. W czasie wtłaczania wody do otworu prowadzona była kontrola skuteczności zabiegu za pomocą nasłuchu sejsmoakustycznego. Kontrola aktywności sejsmoaku- stycznej górotworu umożliwia określenie hydroszczelinowania, tzn. określenie czasu, w którym wskutek wtłaczania wody powstają spękania w skałach. Nie otrzymuje się jednak dokładnych informacji o liczbie i usytuowaniu szczelin.

Read More
0

Eekultywacja w górnictwie

Eekultywacja wymaga wielu skomplikowanych zabiegów technicznych i biologicznych. Sposób prowadzenia rekultywacji jest różny w zależności od rodzaju eksploatowanej kopaliny, jak również od charakteru gruntów. Dla lepszego zrozumienia tego skomplikowanego zagadnienia podano w znacznym skrócie sposób likwidacji rekultywacji wyrobisk popiaskowyeh. W wyniku bezpośredniej eksploatacji odkrywkowej piasków podsadzkowych powstają powierzchnie bezgiebowe. Całokształt prac zmierzających do przywrócenia tym terenem poeksploatacyjnym użyteczności gospodarczej dzieli się na:

Read More
0

Materiał wybuchowy przy strzelaniu momentalnym

Przy strzelaniu momentalnym materiał wybuchowy może być odsłonięty w dwóch przypadkach: – 1. jeśli przez otwór przechodzi szczelina łącząca go z atmosferą przodku, – 2. jeśli MW jest użyty do rozbijania kęsów.

Read More
0

Wiązanie cegieł przy obudowie murowanej

Zaprawy są to mieszaniny wapna, cementu lub wapna i cementu oraz piasku i wody. Najczęściej stosowane zaprawy w górnictwie dzieli się zgodnie z polskimixnormami na: wapienne, ce- mentowo-wapienne i cementowe.

Read More
0

Czop wylotowy

W czopie wylotowym wykonane są otwory 13, którymi po zniszczeniu krążka wypływa gaz. Otwory usytuowane są tak, że siła reakcji wypływającego dwutlenku węgla skierowana jest w głąb otworu strzałowego, co zapobiega wyrzuceniu nabojnicy z otworu strzałowego.

Read More
0

Wiercenie obrotowe mechaniczne

Wiercenie obrotowe mechaniczne polega na tym, że do wykonywania poszczególnych czynności, jak wiercenia, opuszczania i wyciągania świdra, usuwania zwiercin i innych, stosowane są urządzenia wiertnicze zaopatrzone w jeden lub kilka silników napędowych. Dla umożliwienia opuszczania i wyciągania przewodu i przyrządu wiertniczego oraz opuszczania rur okładzinowych zabezpieczających otwór przed zaciśnięciem, stosuje się wieże lub maszty wiertnicze.

Read More
0

Rodzaj kopaliny

Rodzaj kopaliny określa się badaniami chemicznymi, mineralogicznymi lub petrograficznymi pobranych próbek. Jakość kopaliny ustala się na podstawie charakterystyki technologicznej jej próbek, tzn. wartości surowca z punktu widzenia użytkownika, którą uzyskuje się przez badania laboratoryjne, w skali półtechnicznej albo przemysłowej. Badania jakości kopaliny obejmują badania jej uziarnienia, rodzaju, jakości i ilości zanieczyszczeń oraz innych własności technologicznych mających . wpływ na sposób przeróbki tej kopaliny.

Read More
0

Bawełna strzelnicza

Bawełna strzelnicza jest ważnym składnikiem nitroglieeryno- wych materiałów wybuchowych. Produktem wyjściowym dla bawełny strzelniczej jest celuloza, którą poddaje się działaniu mieszaniny nitrującej. Celuloza zawierająca 13% azotu nosi nazwę bawełny strzelniczej. Bawełna strzelnicza jest silnym i niebezpiecznym materiałem wybuchowym. Najczęściej zmieszana jest z nitrogliceryną, w której się rozpuszcza, tworząc galaretowatą masę zwaną żelatyną wybuchową. Żelatyna wybuchowa zawiera 92% nitrogliceryny i 8% bawełny strzelniczej.

Read More
0

Metoda grawimetryczna

Pomiary siły ciężkości znajdują zastosowanie również w poszukiwaniach złóż, a stosowana metoda nazywa się metodą grawimetryczną. Podstawowym prawem wykorzystywanym w poszukiwaniach grawimetrycznych jest prawo powszechnego ciążenia odkryte przez Izaaka Newtona, które mówi, że dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości pomiędzy ich środkami. Oznaczając przez m-i i m2 masy dwóch ciał, przez r odległość ich środków, można napisać gdzie k oznacza stałą grawitacyjną.

Read More