0

Rekultywacja terenów po eksploatacji piasku

Na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w wyniku rekultywacji terenów po eksploatacji piasku podsadzkowego są liczne zbiorniki wodne przystosowane obecnie jako ośrodki rekreacyjno wypoczynkowe. Na rys. 6.20 i 6.21 pokazano przykłady dwóch takich ośrodków, znajdujących się na terenie kopalni piasku podsadzkowego.

W celu zapewnienia środków pieniężnych pozainwestycyjnych na planowane prace rekultywacyjne mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw, jak również pisma Ministra Finansów z dnia 4 października 1982 r. w sprawie jednolitych stawek narzutu na Fundusz Rekultywacji na lata 1983 do 1985. Dla węgla kamiennego przewidziano rezerwę w wysokości 5% stawki odpisu na 1 t wydobytego węgla. b Neutralizacja jest procesem zobojętniania zakwaszonych gleb przeprowadza się ją metodami stosowanymi w melioracji.

W szczególnych przypadkach na wniosek przedsiębiorstwa może być wyrażona zgoda na zwiększenie ustalonej stawki z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac rekultywacyjnych.

W rozdziale tym omówiono tylko niektóre zagadnienia związane z ochroną środowiska, bowiem rozmiary podręcznika szkolnego nie pozwalają na ujęcie całości zagadnienia.

Organizacja ochrony środowiska administracji państwowej przedstawia się następująco: wiodąca rola w naszym kraju w tym zakresie przypada ministrowi administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska (AGTiOS) jako naczelnemu organowi koordynacyjno kontrolnemu. Wiele istotnych dla ochrony środowiska zadań wykonywanych jest za pomocą podległego Ministrowi AGTiOS organu centralnego, jakim jest utworzona z dniem 31 stycznia 1980 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Organizacja zarządzania środowiska na szczeblu terenowym oparta jest na wydziałach gospodarki terenowej i ochrony środowiska poszczególnych urzędów wojewódzkich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>