0

Obliczenie objętości złóż nieforemnych

Do obliczenia objętości złóż nieforemnych stosuje się dlatego inne sposoby, oparte na zasadzie przekształcania nieregularnych form kopalin złóż użytecznych w równoobjętościowe regularne formy, nie nastręczając trudności przy obliczaniu ich objętości. Należy tu m.in.:

– metoda średniej arytmetycznej, polegająca na przekształceniu nieforemnego złoża w foremne, tj. w graniastosłup zbudowany na konturze pola obliczeniowego o wysokości równej średniej arytmetycznej (rys. 4.3)

– metoda bloków geologicznych, w której złoże nieforemne dżieTTsIę na tzw. blokigeologiczne, np. między uskokami, których objętość oblicza się metodą średniej arytmetycznej

– metoda wielokątów, zwana też metodą wieloboków, polega ona na Tym/ że wokół danego punktu poszukiwań (odwiertu) wydziela się taką powierzchnię (wielobok), której punkty leżą zawsze bliżej rozważanego miejsca odwiertu niż jakiegokolwiek innego (rys. 4.4) konstrukcję tego wie- loboku przeprowadza się następująco: jeden wybrany punkt (np. 1 na rys. 4.4a) (otwór wiertniczy) łączy się z najbliższymi podobnymi otworami wiertniczymi linie te (np. 1-3, 1-4, 1-6) dzieli się symetralnymi, które prze cinając się utworzą wielobok (pole zakreskowane) w ten sposób całe pole obliczeniowe rozpadnie się w granicach okonturowania złoża na kilka graniastosłupów (rys. 4.4b) o podstawie równej skonstruowanym wielobokom i wysokości równej grubości złoża w otworze wiertniczym, znajdującym się w środku otrzymanego wieloboku

– metoda trójkątów, przy której powierzchnię złoża dzieli się ha”’trójkąty- ó wierzchołkach w punktach poszukiwawczych.

Głębinowy wykres zasobów jest ważnym elementem dokumentacji geologicznej, określa stan zasobów na dowolnej głębokości i ilustruje ich zmiany zachodzące wraz z głębokością.

Zazwyczaj sporządza się liniowe wykresy, na których pionowa oś ilustruje głębokość (od powierzchni lub poziomu morza), a pozioma zasoby w min ton.

Jakościowe wykresy głębinowe uwzględniają zasoby w poszczególnych kategoriach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>