0

Rodzaj kopaliny

Rodzaj kopaliny określa się badaniami chemicznymi, mineralogicznymi lub petrograficznymi pobranych próbek. Jakość kopaliny ustala się na podstawie charakterystyki technologicznej jej próbek, tzn. wartości surowca z punktu widzenia użytkownika, którą uzyskuje się przez badania laboratoryjne, w skali półtechnicznej albo przemysłowej. Badania jakości kopaliny obejmują badania jej uziarnienia, rodzaju, jakości i ilości zanieczyszczeń oraz innych własności technologicznych mających . wpływ na sposób przeróbki tej kopaliny.

Granice złoża określające jego położenie, kształt i objętość ustala się na podstawie zdjęć geologicznych, podstawowych badań geologicznych, wniosków wynikających z robót geologiczno-poszukiwawczych, jak również szczegółowych i zagęszczonych robót geologiczno-rozpoznawczych.

Granice złoża mogą być naturalne lub sztuczne. Naturalnymi granicami mogą być wychodnie złoża, uskoki itp. Sztucznymi granicami są płaszczyzny pionowe lub poziome, które wydzielają pewną część złoża ze względów technicznych i gospodarczych.

Ilość kopaliny w każdej kategorii z podziałem na zasoby bilansowe i pozabilansowe oblicza się na podstawie objętości złoża, wynikającej z określenia jego rodzaju, jakości, granic i własności fizycznych kopaliny.

Geologiczno-górniczą możliwość wydobycia kopaliny ustala się przez określenie miąższości nadkładu i złoża, stosunków hydrogeologicznych w złożu i jego otoczeniu, charakteru skał otaczających, zaburzeń tektonicznych i innych czynników naturalnych wpływających na warunki, w jakich odbywać się będą roboty górnicze udostępniające i eksploatacyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>