0

Bawełna strzelnicza

Bawełna strzelnicza jest ważnym składnikiem nitroglieeryno- wych materiałów wybuchowych. Produktem wyjściowym dla bawełny strzelniczej jest celuloza, którą poddaje się działaniu mieszaniny nitrującej. Celuloza zawierająca 13% azotu nosi nazwę bawełny strzelniczej. Bawełna strzelnicza jest silnym i niebezpiecznym materiałem wybuchowym. Najczęściej zmieszana jest z nitrogliceryną, w której się rozpuszcza, tworząc galaretowatą masę zwaną żelatyną wybuchową. Żelatyna wybuchowa zawiera 92% nitrogliceryny i 8% bawełny strzelniczej.

Dzięki konsystencji żelatynowej MW nitrpglicerynowe są odporne na działanie wody, mogą być używane nawet pod wodą. Wadą ich jest zamarzanie (twardnienie) w niższych temperaturach utrudniające detonację.

Aby przy odtajaniu uniknąć wyciekania niebezpiecznej nitrogliceryny, zastępuje się ją częściowo innym związkiem zwanym nitroglikolem etylenowym. Jest to bezbarwna ciecz o własnościach podobnych do nitrogliceryny, lecz mniej wrażliwa na wstrząsy. Związek ten, nazywany również dwunitrogllkolem, używany jest jako dodatek do nie marznących dynamitów, gdyż obniża temperaturę krzepnięcia nitrogliceryny wówczas przy nazwie dynamitu występuje litera G.

Oprócz estrów kwasu azotowego (nitrogliceryna, bawełna ko- lodionowa, nitroglikol etylenowy) materiały nitroglicerynowe zawierają inne dodatkowe składniki, jak: związki tlenonośne (saletrę amonową lub saletrę sodową), nitrozwiązki aromatyczne (trotyi, dwunitrotoluen), napełniacie (mączkę drzewną lub mączkę paździerzową), sole chłodzące (sól kuchenną i inne), zmiękcza- cze (glikol, glicerynę i inne), jak również dodatki nadające żądaną czerwoną barwę materiałowi wybuchowemu (tlenek żelaza, czerwień żelazową).

Materiały wybuchowe amonowo-saletrzane. Materiały amo- nowo-saletrzane stanowią największą i najważniejszą grupę materiałów wybuchowych kruszących stosowanych w górnictwie. W skład tych materiałów wchodzi jako główny składnik saletra amonowa NH4NO3 (w niektórych rodzajach MW w miejsce saletry amonowej stosowana jest saletra sodowa NaN03). Materiały wybuchowe amonowo-saletrzane dzieli się na nie- żelatynowane i żelatynowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>