0

Drewno do obudowy wyrobisk

Drewno do obudowy wyrobisk powinno być używane z największą oszczędnością. Do każdego więc wyrobiska stosować należy drewno dla niego właściwe pod względem długości i grubości. Najdłuższe dopuszczalne obrzynki od stojaków nie mogą przekraczać 10 cm przy długości stojaków do 2 m, a 25 cm przy stojakach o długości powyżej 2 m. Bardzo ważnym źródłem oszczędności drewna jest wyciąganie poszczególnych elementów obudowy z wyrobisk prowadzonych z zawałem stropu, czyli jego rabowanie. Drewno wyrabowane należy dokładnie posegregować w celu powtórnego zastosowania go do obudowy lub do innych celów, jak np. wykonanie klocowych tam stosów itp.

Read More
0

Wymiary przedziału wyciągowego

Wymiary przedziału wyciągowego zależą od wymiarów naczyń wydobywczych i od ustalonych przepisami górniczymi najmniejszych odległości pomiędzy tymi naczyniami oraz pomiędzy nimi a uzbrojeniem i ścianami szybu.

Read More
0

Cementacja wyprzedzająca skał

Cementację wyprzedzającą można wykonać dwoma sposobami: przez otwory odwiercone wokół szybu z powierzchni ziemi (rys. 11.39) lub przez otwory wiercone z dna szybu (rys. 11.40),

Read More
0

Obudowa skrzyżowania chodnika pod kątem prostym za pomocą podciągu

Obudowę skrzyżowania dwustronnego wykonuje się podobnie jak na rys. 8.15 z tym zastrzeżeniem, że po obu stronach zakłada się po dwa podciągi di’ewniane lub stalowe. W skrzyżowaniach, które mają istnieć dłuższy czas najlepiej jest naroża omurować i założyć pociągi z dwuteowników lub szyn, jak to pokazano na rys. 8.16.

Read More
0

Tąpania oraz nagłe wyrzuty gazów i skał

Do zagrożeń występujących w kopalniach węgla kamiennego zaliczyć należy tąpania oraz nagłe wyrzuty gazów i skał. Tąpania występują w górotworze w pobliżu wyrobisk. Powstają one podczas prowadzenia eksploatacji górniczej wskutek przekroczenia wytrzymałości skał. Zniszczenia powstałe wskutek tąpań powodujących bardzo często zupełne zaciśnięcie chodników charakteryzują się przede wszystkim obrywaniem się węgla ze stropu, ociosów i wyciskaniem spągu, rzadziej obwałami warstw kamienia ze stropu.

Read More
0

Wiercenia udarowe

Wskutek wiercenia gromadzą się na dnie otworu rozkruszone skały, zwane zwiercinami, które utrudniają dalsze wiercenie. Zachodzi zatem konieczność usuwania urobku (zwiercin) z dna otworu wiertniczego, co odbywa się za pomocą łyżki po wyciągnięciu przewodu wiertniczego lub przy zastosowaniu wiercenia ręcznego z płuczką.

Read More
0

Średnica wewnętrzna tulejki ZE

Średnica wewnętrzna tulejki ZE jest ściśle dopasowana do zewnętrznej średnicy łusek spłonek górniczych, wsuwanych do tulejek ZE. Zapalniki elektryczne produkowane bez spłonek nazywamy ZE prostymi.

Read More
0

Wskaźnik zwięzłości

Wskaźnik zwięzłości jest liczbą oderwaną i oznaczono go literą f. Jednostka f odpowiada w przybliżeniu wytrzymałości na ściskanie równej 10 MPa. Im wyższy wskaźnik f, tym skała jest trudniej urabialna i jest bardziej zwięzła. Klasyfikacja prof. Pro- todiakonowa znajduje zastosowanie przy obliczeniach nacisku skał na obudowę, doborze maszyn do urabiania itp. Klasyfikację skał prof. Protodiakonowa podano w tabl. 6.1.

Read More
0

Warunki geologiczne i gospodarcze założenia kopalni

Wynikiem szeroko zakrojonych prac poszukiwawczych jest Bardzo poważne rozszerzenie bazy surowcowej w Polsce. Coraz bardziej zwiększające się w Polsce Ludowej zapotrzebowanie na surowce energetyczne, chemiczne, hutniczne i inne spowodowało, dzięki wzrostowi bazy surowcowej, konieczność budowy nowych kopalń zarówno odkrywkowych, jak i podziemnych.

Read More
0

Głębienie szybów metodami specjalnymi

Do specjalnych metod głębienia szybów zaliczyć należy te metody, przy których przed przystąpieniem do bezpośredniego urabiania skał wykonuje się różnego rodzaju zabiegi umożliwiające urabianie i wybieranie skały oraz wykonanie obudowy ostatecznej szybu. Konieczność zastosowania specjalnych metod głębienia zachodzi w tych przypadkach, gdy:

Read More
0

Organizacja pracy w pogłębianym szybie

Organizacja pracy w pogłębianym szybie musi być powiązana z organizacją pracy kopalni. Czasy zjazdu i wyjazdu ludzi, czas strzelania i przewietrzania, kontroli urządzeń muszą być uzgodnione. Musi być uzgodniona również obsługa urządzeń do transportu urobku od szybu pogłębianego do szybu wydobywczego, obsługa sprężarek, odwadniania, podstacji elektrycznej. Wyznaczenie ścisłego zakresu działania dla obsługi usprawnia w dużym stopniu pracę i usuwa dwutorowość, przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa pracy.

Read More
0

Rozkład ciśnienia w górotworze po wykonaniu wyrobiska

Na stan naprężenia w sąsiedztwie wyrobisk wpływa nie wielkość przekroju wyrobiska, lecz jego kształt oraz głębokość, na której je wykonano. Przekrój prostokątny wyrobiska. Stan napięcia' w skałach -w sąsiedztwie wyrobiska o przekroju prostokątnym nie jest zależny od samej jego szerokości, lecz od stosunku szerokości do wysokości, czyli I : w. Wielkość naprężeń w stropie i ścianach (ociosach) jest zależna od ciśnienia pierwotnego: pionowego pt i bocznego px, a zatem i od głębokości głębokość jest przeto głównym czynnikiem wpływającym na przebieg zjawisk ciśnienia przy prowadzeniu wyrobisk górniczych. Ilustruje to rys. 6.11. Wskutek wykonania wyrobiska strop traci podparcie i wywiera dodatkowy nacisk na ociosy w punktach II.

Read More
0

Stopniowe chłodzenie i zamrożenie skał

W zespole mrożeniowym wyróżnić można trzy zamknięte obiegi czynników powodujących stopniowe chłodzenie i zamrożenie skał:

Read More
0

Mechanizm wyrzutów gazów i skał

Zjawisko wyrzutów gazów i skał jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym i nie ma jak dotychczas jednolitego poglądu na jego mechanizm. Istnieje wiele teorii na ten temat różniących się niekiedy między sobą odmiennym rozłożeniem hierarchii ważności elementów towarzyszących wyrzutowi. W zjawisku wyrzutu gazów i skal stwierdzono następujące prawidłowości:

Read More