0

Warunki geologiczne i gospodarcze założenia kopalni

Wynikiem szeroko zakrojonych prac poszukiwawczych jest Bardzo poważne rozszerzenie bazy surowcowej w Polsce. Coraz bardziej zwiększające się w Polsce Ludowej zapotrzebowanie na surowce energetyczne, chemiczne, hutniczne i inne spowodowało, dzięki wzrostowi bazy surowcowej, konieczność budowy nowych kopalń zarówno odkrywkowych, jak i podziemnych.

Założenie nowej kopalni jest więc uwarunkowane czynnikami natury geologicznej i gospodarczej. Podstawowym warunkiem geologicznym do założenia kopalni jest stwierdzenie dostatecznej ilości zasobów przemysłowych kopaliny użytecznej, gwarantującej opłacalność budowy nowego obiektu ze względu na nakłady inwestycyjne. Zasoby te powinny być bardzo dokładnie zbadane pod względem jakości i ilości kopaliny użytecznej ze względu na stopień rozpoznania zasoby powinny być w zasadzie zaliczone do kategorii A. Ponieważ osiągnięcie stopnia rozpoznania A jest bardzo trudne, dla założenia kopalni wystarcza rozpoznanie w kategorii B.

Następnym, równie ważnym warunkiem, jest dokładne stwierdzenie geologicznej i technicznej możliwości wydobycia kopaliny, uzależnionej od czynników naturalnych, jak np. od warunków zalegania, warunków hydrogeologicznych, występowania gazów, występowania zaburzeń tektonicznych itp.

Na warunki gospodarcze uwzględniane przy zakładaniu kopalni składają się takie czynniki, jak: możliwości transportowe na powierzchni, a więc odległość nowej kopalni od kolei, dróg wodnych, następnie możliwości zaopatrzenia przyszłego zakładu w energię do napędu maszyn i urządzeń, w wodę przemysłową i do picia oraz zaopatrzenia w materiały budowlane i pomocnicze, a także możliwość zaopatrzenia kopalni w kadry pracownicze i zabezpieczenia im odpowiednich warunków mieszkaniowych i komunikacyjnych.

Budowa każdej nowej kopalni wymaga szczegółowego projektu budowy, czyli tzw. dokumentacji yrojektotyo-kosztorysawej. Jest to zbiór dokumentów określający sposób rozwiązaniaagad- nień technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych zamierzonej inwestycji oraz jej koszt. Projekt taki sporządza Biuro Projektów, a zatwierdza Generalny Dyrektor WWK.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>