0

Organizacja pracy w pogłębianym szybie

Organizacja pracy w pogłębianym szybie musi być powiązana z organizacją pracy kopalni. Czasy zjazdu i wyjazdu ludzi, czas strzelania i przewietrzania, kontroli urządzeń muszą być uzgodnione. Musi być uzgodniona również obsługa urządzeń do transportu urobku od szybu pogłębianego do szybu wydobywczego, obsługa sprężarek, odwadniania, podstacji elektrycznej. Wyznaczenie ścisłego zakresu działania dla obsługi usprawnia w dużym stopniu pracę i usuwa dwutorowość, przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa pracy.

Postęp pogłębiania szybu zależy w dużej mierze od należytej organizacji robót głębienia i organizacji wykonania czynności zazębiających się z ruchem kopalni. Brak próżnych wozów, przeszkody w transporcie, ograniczenie czasu zjazdu i wyjazdu, czasu strzelania oraz brak należytej dostawy materiałów budowlanych obniżają bardzo postęp głębienia szybu. Na ogół postęp pogłębiania szybów jest mniejszy od głębienia szybów z powierzchni i rzadko przekracza 20 m na miesiąc. Przebijanie szybów z dołu do góry można wykonać:

– 1. małym przekrojem 1, a następnie poszerzonym przekrojem 2 z góry w dół (rys. 11.59a) przy czym obudowę ostateczną szybu zakłada się przy poszerzeniu szybu z góry w dół

– 2. pełnym przekrojem z dołu do góry (rys. 11.595) z zastosowaniem obudowy tymczasowej 5 i magazynowaniem urobku 6, a następnie wykonaniem obudowy ostatecznej z góry w dół, po przebiciu szybu do czynnej części szybu 3

Roboty pogłębiania szybu z dołu do góry, zwane inaczej przebijaniem szybu nadsięwłomem, mogą być prowadzone otworem 4 uprzednio odwierconym w rząpiu szybu czynnego 3 o średnicy powyżej 200 m (rys. 11.59a), Ułatwia on przewietrzanie przodku, szczególnie w kopalniach metanowych, pozwala uprzednio zbadać przebijane skały oraz umożliwia opuszczanie w dół urobku.

Szyb można przebijać nadsięwlomem jedynie w skałach mocnych. W skałach słabych, kruchych, szczelinowych, wodonośnych, przy występowaniu pokładów węgla niebezpiecznych ze względu na pył i gaz, pogłębiać szybu nadsięwlomem nie wolno. Przebijanie szybu nadsięwlomem cechują następujące zalety:

– roboty przy pogłębianiu mało wpływają na ruch wydobywczy kopalni,

– uzyskuje się lepsze bezpieczeństwo robót w szybie, gdyż w przypadku urwania się naczynia wydobywczego, lub wypadnięcia przedmiotu z klatki załoga 'pracująca w przodku szybu jest zabezpieczona calizną skały,

– odpada pracochłonna czynność ładowania urobku do kubłów, przy czym stwarzają się dogodne warunki do samoczynnego ładowania zmagazynowanego urobku wprost do wozów kopalnianych,

– odpada odwadnianie przodku,

– osiąga się większy efekt działania materiałów wybuchowych, .

– istnieje możliwość zastosowania do wiercenia otworów, wiertarek z pneumatycznymi podpórkami teleskopowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>