0

Stopniowe chłodzenie i zamrożenie skał

W zespole mrożeniowym wyróżnić można trzy zamknięte obiegi czynników powodujących stopniowe chłodzenie i zamrożenie skał:

– czynnika chłodzącego ciecz zamrażającą (ług),

– cieczy zamrażającej,

– wody chłodzącej.

Obieg czynnika chłodzącego. Czynnikiem chłodzącym jest najczęściej amoniak (NH3). Sprężarka 1 ssie i spręża oziębiony w wę- żownicy parownika 7 czynnik chłodzący w postaci gazu. Wskutek sprężania gaz się rozgrzewa. Rozgrzany gaz przechodzi przez odoliwiacz 2 do skraplacza 3 najczęściej natryskowego, w którym się skrapla, oddając swe ciepło wodzie chłodzącej. Skroplony czynnik chłodzący przepływa dalej przez zawór regulacyjny 5 do oziębiacza 7 zwanego parownikiem. Tu rozpręża się gwałtownie, przechodzi w stan pary i pobierając ciepło od cieczy zamrażającej, znajdującej się w parowniku, ochładza ją do temperatury – 20 do – 25°C. Z parownika czynnik chłodzący zasysany. jest z powrotem przez oddzielacz cieczy 9 sprężarką 1.

Obieg cieczy zamrażającej (ługu). Cieczą zamrażającą (ługiem) jest zwykle wodny roztwór chlorku wapnia (CaCl2). Krążenie ługu wywołuje się za pomocą pompy odśrodkowej 8. Oziębiony w parowniku 7 ług tłoczy pompa 8 do pierścienia mrożeniowego. Z pierścienia ług dopływa do poszczególnych otworów mrożeniowych 10, gdzie spływa na ich spód rurą ługową 11 oziębiając skały. Następnie przestrzenią między rurą ługową a rurą mro- żeniową 12 wypływa na powierzchnię, gdzie gromadzi się w tzw. skrzyni wylewowej. Stąd własnym spadkiem przepływa znów do parownika 7, gdzie się oziębia.

Obieg wody chłodzącej. Krążenie wody chłodzącej wywołuje pompa odśrodkowa 4. Woda skierowana zostaje do ochładzacza, gdzie w przeciwprądzie ochładza czynnik chłodzący, następnie skierowana jest do natrysku skraplacza 3, gdzie odbiera ciepło od czynnika chłodzącego w pierwszej fazie jego skraplania. Niektóre urządzenia, jak np. na rys. 11.47, nie mają dochładzaczy. Ze zbiornika pod skraplaczem woda skierowana zostaje do chłodni bądź odprowadzana do rowów7 odwadniających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>