0

Ścianowe systemy wybierania

Ścianowe systemy wybierania z zawałem stosuje się w pokładach cienkich i średniej grubości w zakresie od 0,5 do 3,5 m. W pokładach grubszych cd 3,5 m stosowane są systemy ścianowe z podsadzką hydrauliczną, przy czym w zależności od grubości pokładu może on być wybierany na całą grubość lub z podziałem na warstwy. Ścianowe systemy wybierania polegają na zastosowaniu długich przodków, tzw. ścian.

Read More
0

Rurowanie otworu wiertniczego

Rurowanie otworu wiertniczego. Głębokie otwory wiertnicze wymagają zabezpieczenia ich ścian za pomocą rur okładzinowych czyli tzw. rurowania. Rury okładzinowe zabezpieczają otwór wiertniczy przed zasypaniem w skalach luźnych i sypkich oraz chronią przewód wiertniczy przed zaciśnieniem w skalach plastycznych i pęczniejących. Do rurowania otworów głębokich używa się walcowanych rur stalowych bez szwu długości 4 do 6,5 m. Poszczególne rury łączy się za pomocą gwintów wykonanych na obu końcach rury. Do opuszczania rur okładzinowych służą huczki i elewatory. Huczek (rys. 3.37) wykonany jest z rur grubościennych 1, z nagwintowanym dolnym końcem 2, zaopatrzony w dwa okrągłe otwory 3, do których zakłada się sworzeń 4 zawieszony na chomącie 5. Skręca się go na haku wielokrążka, który podciąga rurę do góry i opuszcza ją do otworu. Dla wzmocnienia dolnej części kolumny rur okładzinowych oraz umożłi- wienia swobodnego przejścia kolumny przy opuszczaniu,. przykręca się do jej dolnego końca krótki stalowy pierścień zwany butem. Używane są buty z gładką krawędzią ściętą stożkowo lub uzębioną (rys. 3.38).

Read More
0

Obudowa betonitowa

Obudowę betonitową wykonuje się zazwyczaj podobnie jak i obudowę z cegły, Betonity wiąże się zaprawą z cementu portlandzkiego o stosunku 1 : 3. Dla uzyskania większej wytrzymałości w krótszym czasie pierwsze 1 do 2 m obudowy wykonuje się na zaprawie cementowej o stosunku 1 : 2. Przy wznoszeniu obudowy przy dopływie wody do szybu w ilościach 300 do 500 dm3/min, stosuje się zaprawę o stosunku 1 : 2. Podobnie jak przy obudowie murowanej z cegły, również i przy obudowie betonitowej, przestrzeń między ociosem a obudową wypełnia się szczelnie betonem (rys. 11.27). Obudowa betonitową (i z cegły) ma następujące zalety:

Read More
0

Urządzenie pomostu wahadłowego

Opisane urządzenie pomostu wahadłowego zblokowane jest z ruchem klatek, automatycznie można opuszczać pomost do pozycji poziomej tylko wtedy, gdy na poziomie pomostu w szybie zatrzyma się klatka. Przy przejeżdżaniu klatki przez poziom, na którym znajduje się pomost wahadłowy, do poziomu niższego pomost nie opada. Ma to na celu wykluczenie wpadnięcia wozu do szybu. „

Read More
0

Wiercenie żerdziowe

Wiercenie żerdziowe. W polskim górnictwie naftowym stosowano wiercenia żerdziowe nazywane metodą kanadyjską. Mały postęp powodowany dużymi stratami czasu zużywanego na opuszczenie i wyciąganie przewodu wiertniczego spowodował wyparcie tej metody przez metodę linową.

Read More
0

Osoby wykonujące i nadzorujące roboty strzelnicze

Osoba, która może wykonywać robotę strzelniczą w górnictwie musi być przeszkolona w tym zakresie na specjalnych kur- .sach. Pracownik, który ukończył kurs dla strzałowych i zdał egzamin (strzałowy), może być wyznaczony przez osobę dozoru ruchu, której podlega do wykonywania roboty strzelniczej w wyznaczonym mu przodku górniczym.

Read More
0

Historia początków rozwoju górnictwa węglowego w Polsce

Na podstawie starych kronik można przypuszczać, że węgiel na terenach Polski był już znany w X w., lecz nie umiano z niego korzystać. _

Read More
0

Mechaniczne ładowanie urobku

Zwiększenie postępu głębienia szybu łączy się ściśle ze zmniejszeniem czasu załadowania odstrzelonego urobku. Dlatego też dąży się do zastąpienia mało wydajnej ciężkiej pracy ludzkiej urządzeniami mechanicznymi. Spośród stosowanych ładowarek najszersze zastosowanie znalazły ładowarki chwytakowe, które chwytają urobek koncentrycznie zaciskającymi się szczękami (4 lub 6).

Read More
0

Poszukiwania geofizyczne

Geofizyka zajmuje się badaniami własności mechanicznych, magnetycznych, radioaktywnych, elektrycznych i cieplnych skal we wnętrzu Ziemi oraz na ich podstawie ustala rodzaje minerałów zawartych w głębi Ziemi i ich stan fizyczny. Geofizyka stosowana ma na celu poszukiwanie złóż kopalin użytecznych.

Read More
0

Przewidywanie stanu zagrożenia tąpaniami

Eksploatacja górnicza pomimo stosowania nowoczesnych sposobów jej prowadzenia nie eliminuje jeszcze całkowicie zagrożenia tąpaniami, gdyż wskutek dawnej jak i bieżącej eksploatacji pozostały znaczne zasoby w postaci nie wybranych filarów i resztek. W rozdziale dotyczącym mechaniki górotworu wyjaśniono jak trudna i dlaczego jest eksploatacja takich pozostawionych niewybranych części pokładów. Eksploatacja w takich partiach wskutek gromadzenia się w nich nadmiernych naprężeń stanowi zagrożenie tąpaniami. W tych warunkach okazało się konieczne opracowanie metod przewidywania zagrożenia tąpaniami, polegających na stwierdzeniu zachodzących zmian ciśnienia górotworu wokół wyrobisk i sygnalizowaniu wzrastającego niebezpieczeństwa w przodku roboczym. Prace badawcze dotyczące przewidywania stanu zagrożenia tąpaniami umożliwiły opracowanie następujących metod:

Read More
0

Podział próbek

Próbka dobierana jest to orientacyjna średnia próbka powstała z próbek punktowych przez ich połączenie, zmieszanie i pomniejszenie. Nie pobiera się jej ze ścian wyrobiska, lecz bezpośrednio z urobku w przodku. Na próbkę składa się 20 do 30 próbek o masie 0,5 do 1 kg pobranych w różnych punktach leżącego na spągu urobku.

Read More
0

Własności fizyczne skał

Do najważniejszych własności fizycznych skał należą: ciężar właściwy, ciężar objętościowy, porowatość (szczelność), nasiąkli- wość (wodochłonność) i plastyczność. Ciężąr_ właściwy skal. Ciężar właściwy skał Cw jest to ciężar jednostki objętości bez pustych przestrzeni (porów i szczelin), wyrażony w N/m3. Porównanie ciężaru właściwego badanej skały z ciężarami właściwymi skał znanych ułatwia w pewnym stopniu jej rozpoznanie.

Read More
0

Zapalarki kondensatorowe tranzystorowe

W polach metanowych stosuje się zapalarki kondensatorowe tranzystorowe typu TZK-100G mające znak BM. W porównaniu z innymi zapalarkami charakteryzuje się ona niewielkimi wymiarami (rys. 9.10), gdyż szerokość jej 118X198 mm, a masa 3 kg. Wydajność strzałowa zapalarki wynosi 100 ZE mostkowych normalnych, połączonych szeregowo przy rezystancji obwodu strzałowego, nie przekraczającej 510 Q. Obudowa zapalarki wykonana jest z tworzywa typu Premia:. Zapalarka typu TZK-100G wyposażona jest w gniazdko umożliwiające podłączenie transformatora ładującego akumuiatorki zabudowane na stałe w zapalarce. W pokrywie zapalarki znajdują się zaciski umożliwiające podłączenie obwodu strzałowego, lampka sygnalizacyjna sygnalizująca świeceniem gotowość strzałową zapalarki oraz wyprowadzony jest napęd łącznika strzałowego. Zapalarka wyposażona jest w blokadę w postaci klucza uniemożliwiającą przypadkowe jej załączenie. Odpalanie następuje przez ustawienie klucza zapalarki w odpowiednie położenie zaznaczone na obudowie zapalarki. Czas trwania impulsu prądowego wynosi 4 milisekundy. Po każdych 100 strzałach należy na powierzchni naładować aku- mulatorki.

Read More
0

Obudowa wyrobisk górniczych

Wielkość ciśnienia, jakie skały wywierają na wyrobisko, jest zależna od właściwości fizycznych danej skały, od warunków zalegania, od wymiarów i kształtu wykonanego w nich wyrobiska.

Read More