0

Podział próbek

Próbka dobierana jest to orientacyjna średnia próbka powstała z próbek punktowych przez ich połączenie, zmieszanie i pomniejszenie. Nie pobiera się jej ze ścian wyrobiska, lecz bezpośrednio z urobku w przodku. Na próbkę składa się 20 do 30 próbek o masie 0,5 do 1 kg pobranych w różnych punktach leżącego na spągu urobku.

Do zbadania kopaliny użytecznej ze względu na sposób jej przeróbki mechanicznej pobiera się próbki urobkowe, inaczej masowe. Pobrane ze złoża próbki należy odpowiednio przygotować do analizy chemicznej lub badań technicznych (technologicznych), co uzyskuje się przez odpowiednie pomniejszenie urobku uzyskanego z robót górniczych.

Ponieważ do wykonania analizy składu chemicznego kopaliny użytecznej nie potrzeba materiału więcej niż 0,4 do 0,8 kg, zatem pobraną próbkę trzeba odpowiednio pomniejszyć, zależnie od tego, czy będzie to badanie w skali póltechnicznej czy przemysłowej. Należy zrobić to tak, aby otrzymana po zmniejszeniu ilość materiału miała charakter zupełnie jednolity, zbliżony zarówno składem ziarnowym, jak i jakością do przeciętnego charakteru złoża. Uzyskuje się to w wyniku trzech po sobie kolejno wykonywanych czynności: rozdrabiania, mieszania i pomniejszania.

Rozdrabianie. Rozdrabianie wykonuje się ręcznie lub mechanicznie. Małe próbki do badań chemicznych rozdrabia się ręcznie w moździerzu aż do uzyskania wielkości ziarn 0,25 mm. Gdy ma się do czynienia z próbkami dużymi (technicznymi), stosuje się mechaniczne rozdrabianie w kruszarkach lub młynach.

Mieszanie. Mieszanie pobranej próbki odbywa się na pomoście z heblowanych desek lub z żelaznych blach, stosując tzw. metodę stożka pierścienia. Pobrany materiał usypuje się w kształcie pierścienia 1 o przekroju trójkątnym (rys. 3.49). Następnie z ze-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>