0

Osoby wykonujące i nadzorujące roboty strzelnicze

Osoba, która może wykonywać robotę strzelniczą w górnictwie musi być przeszkolona w tym zakresie na specjalnych kur- .sach. Pracownik, który ukończył kurs dla strzałowych i zdał egzamin (strzałowy), może być wyznaczony przez osobę dozoru ruchu, której podlega do wykonywania roboty strzelniczej w wyznaczonym mu przodku górniczym.

Strzałowy ma prawo pobierania środków strzelniczych w składzie MW, przenoszenia ich w pobliże miejsca wykonywania roboty strzałowej, w którym mogą być te środki czasowo przechowywane oraz do użycia ich podczas wykonania roboty strzelniczej.

Obowiązkiem strzałowego jest zabezpieczenie dojść do miejsca strzelania oraz zabezpieczenie ludzi przez umieszczenie ich w miejscach nie narażonych na skutki wybuchu.

Odpalenie ładunków MW w otworze z bezpiecznego miejsca może nastąpić wyłącznie po skontrolowaniu,-że polecenia strzałowego zostały wykonane. Przepisy górnicze dokładnie określają czynności i kolejność postępowania strzałowego przed ładowaniem otworów strzałowych, przygotowanie do ładowania otworów, przygotowanie do odpalania ładunków, samo odpalanie i postępowanie po odpaleniu ładunków.

Obowiązkiem strzałowego jest prowadzenie dziennika strzałowego, w którym po każdym strzelaniu dokonuje wpisu rozchodu MW i środków strzelniczych. Bezpośrednimi osobami nadzorującymi roboty strzelnicze są osoby dozoru górniczego oddziału, w którym strzałowy wykonuje robotę strzelniczą. Do obowiązków dozoru należy wyznaczenie miejsca, gdzie ma być ustawiona skrzynia, w której przechowywane są w pobliżu przodku środki strzelnicze, wyznaczenie miejsca z którego może odpalać ładunki, dokładne podanie strzałowemu sposobu i miejsc zabezpieczenia dojścia do przodku oraz gdzie ma wycofać się załoga przodku na czas strzelania.

Prawidłowe wykonywanie robót strzelniczych nadzoruje w całej kopalni inżynier strzelniczy (lub technik strzelniczy), który bezpośrednio podlega Kierownikowi Robót Górniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>