0

Przedmiot i zakres nauki górnictwa

Nowoczesne górnictwo stanowi odrębną dziedzinę wiedzy, obejmującą całokształt zagadnień związanych z wydobywaniem z ziemi kopaliny użytecznej, a więc jej poszukiwanie, udostępnienie, przygotowanie, eksploatację i przeróbkę.

Górnictwo, które stanowi obszerną dziedzinę nauk technicznych, obejmuje wiele specjalności naukowych. Do zakresu nauki górnictwa należy poszukiwanie złóż surowców mineralnych, badanie i ocena tych złóż pod względem wartości gospodarczej i przydatności do eksploatacji górniczej, ustalenie sposobu dostępu do złoża, ustalenie sposobu przygotowania złoża do eksploatacji i wreszcie ustalenie sposobów (systemów) eksploatacji. T Do zagadnień bardziej szczegółowych górnictwa, należy urabianie kopaliny użytecznej i skał płonnych, ładowanie urobku, transport urobku z miejsc wydobywania na powierzchnię, obudowa wyrobisk, likwidacja przestrzeni wybranej (poeksploatacyjnej), odwadnianie podziemi kopalń, przewietrzanie, zwalczanie zagrożenia wybuchami pyłu węglowego i gazów, zagrożenie pożarami podziemnymi oraz prowadzenie akcji ratowniczej w przypadkach klęsk żywiołowych w kopalni.

Naukami ściśle związanymi z górnictwem są przede wszystkim: geologia, mechanika górotworu, geodezja i mineralogia. Ludzi specjalizujących się w wydobywaniu kopalin i posiadających odpowiednie kwalifikacje nazywa się górnikami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>