0

Metody zwalczania zagrożeń wyrzutowych

– metody obniżające lub likwidujące, które umownie nazywa się metodami aktywnymi,

– metody powodujące kontrolowane, odprężające górotwór wyrzuty (przy nieobecności ludzi w zagrożonym rejonie), których celem jest odprężenie górotworu lub ograniczenie zasięgu wyrzutu zwane metodami biernymi.

– odprężanie pokładów o znacznym stopniu zagrożenia wyrzutowego przez wprowadzenie wcześniejszej eksploatacji w pokładach sąsiednich o niższym stopniu zagrożenia wyrzutowego,

– stosowanie odgazowania górotworu,

– stosowanie rozwiercania odprężającego pokładów,

strzelanie odprężające długimi otworami,

– nawadnianie pokładów węgla pod wysokim ciśnieniem.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą stosowaną w polskim górnictwie jest metoda odprężania pokładów. Polega ona na tym, że jako pierwsze wybiera się pokłady mniej zagrożone wyrzutami. Na podstawie informacji podanych przy omawianiu prognozowania lokalnego, typuje się pokłady najniebezpieczniejsze i opracowuje się harmonogram eksploatacji tak, aby wybieranie prowadzić najpierw w pokładach mniej zagrożonych. Pokład wybierany jako pierwszy odprężający nosi nazwę pokładu chroniącego, a pokład odprężony nazywa się chronionym.

Eksploatacja pokładu chroniącego powoduje naruszenie tak skał otaczających jak i samego węgla, a przez to jego odprężenie. Odległość między pokładami musi być tak dobrana aby skutki eksploatacji pokładu chroniącego osiągnęły pokład chroniony. Sposób ten pozwala nawet na całkowite uniknięcie wyrzutów w pokładzie chronionym.

Metoda odgazowania złoża nasyconego dwutlenkiem węgla za pomocą otworów drenażowych nie była na szerszą skalę stosowana. Obecnie prowadzone są próby stosowane przy odmetanowy- waniu złóż dla warunków znacznego nasycenia pokładów dwutlenkiem węgla w kopalni „Nowa Ruda”.

Metoda rozwiercania pokładu polega na wykonywaniu w nim sieci otworoW o długoŚCTTb m i średnicy 42 mm i jest stosowana w kopalniach dolnośląskich. Istota tej metody polega na uzyskaniu odprężenia górotworu przez usunięcie z calizny poprzez intensywne wydmuchiwanie pewnych ilości miału i gazu w czasie wiercenia długich otworów. Następuje wówczas kontrolowany przez grupę wiertaczy mikro- wyrzut gazu i miału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>