0

Obudowa betonitowa

Obudowę betonitową wykonuje się zazwyczaj podobnie jak i obudowę z cegły, Betonity wiąże się zaprawą z cementu portlandzkiego o stosunku 1 : 3. Dla uzyskania większej wytrzymałości w krótszym czasie pierwsze 1 do 2 m obudowy wykonuje się na zaprawie cementowej o stosunku 1 : 2. Przy wznoszeniu obudowy przy dopływie wody do szybu w ilościach 300 do 500 dm3/min, stosuje się zaprawę o stosunku 1 : 2. Podobnie jak przy obudowie murowanej z cegły, również i przy obudowie betonitowej, przestrzeń między ociosem a obudową wypełnia się szczelnie betonem (rys. 11.27). Obudowa betonitową (i z cegły) ma następujące zalety:

– proste wykonanie bez potrzeby deskowania,

– obudowa może przejmować ciśnienie skał w stosunkowo niedługim czasie po jej wykonaniu.

Obecnie obudowa murowana z cegły i betonitów stosowana bywa w tych przypadkach, gdy zastosowanie obudowy betonowej jest nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie (niewielka głębokość szybu, niemożność zastosowania urządzeń dla układania obudowy betonowej, mały przekrój szybu).

Praktycznie obudowę tę stosuje się przy pogłębieniach i remontach szybów oraz jako obudowę wstępną przed wznoszeniem ostatecznej obudowy z betonu.

Obudowa betonowa. Obudowa betonowa szybów jest coraz częściej stosowana i skutecznie wypiera obudowy innego rodzaju. Zasadniczymi przyczynami, które skłaniają do coraz szerszego stosowania obudowy betonowej, są:

– możliwość uzyskania dużej wytrzymałości, jednostkowej na ściskanie, a przez to zmniejszenie grubości obudowy i średnicy wyłomu szybu,

– uzyskanie jednolitej obudowy (monolitycznej),

– duża wodoszczelność obudowy,

– możliwość mechanizacji pracy przy wznoszeniu obudowy zarówno na dole, jak i na powierzchni,

– większa swoboda w wykonywaniu pracy równoległej, tj. głębienia szybu i równoczesnego wznoszenia obudowy,

– możliwość transportowania materiału do obudowy z powierzchni do szybu rurociągami.

Do obudowy szybowej betonowej stosuje się betony klasy B 50, B 40, B 30, B 25, B 20. Betony klas B 14, B11,0, B 9,0 stosuje się bardzo rzadko i raczej jako materiał wypełniający za obudową. Wpływ na wytrzymałość betonu takich czynników, jak jakości i marki cementu, jakości i czystości oraz odpowiedniego składu kruszywa oraz składu chemicznego wody omówiono w rozdz. 8.2.5. Ze względu na zawartość w nim wody, rozróżnia się beton ubijalny, plastyczny i lany. Przy różnych sposobach wykonywania obudowy używa się betonów wszystkich wymienionych konsystencji. Beton ubijalny stosuje się przy wykonywaniu obudowy szybowej o grubości powyżej 30 cm, betony plastyczne – przy grubości obudowy poniżej 30 cm, betony lane – w przypadku niemożności użycia betonów plastycznych, np. przy wypełnianiu przestrzeni poza obudową metalową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>