0

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny. W Polsce występują liczne złoża węgla brunatnego pochodzenia trzeciorzędowego. Złoża tego węgla występują w czterech regionach kraju, a mianowicie w regionie wro- ciawskim, zielonogórskim, poznańskim i łódzkim.

Read More
0

Sposoby wykonywania zbrojenia szybów

Uzbrojenia szybu można wykonywać w dwojaki sposób: równocześnie z głębieniem szybu lub dopiero po ukończeniu głębienia w całym szybie. Zakładanie zbrojenia i wyposażenia szybu równocześnie z głębieniem szybu stosuje się przy głębieniu szybu krótkimi odcinkami. Dźwigary szybowe zakłada się wtedy bądź w czasie wykonywania obudowy, bądź też prowadzi się zbrojenie w pewnym odstępie (15 do 30 m) od przodka szybowego. Ten ostatni sposób stosuje się przeważnie przy wykonywaniu obudowy z pomostu wiszącego. Po zgłębieniu i obudowaniu odcinka szybu długości 25 do 40 m zbroi się z pomostu wiszącego odcinek 12 do 30 m, pozostawiając pomost na bezpiecznej odległości od przodku 12 do 15 m.

Read More
0

Przybierka stropu

Po zabezpieczeniu przenośnika można przystąpić do przybierki stropu. Przed rozpoczęciem przybierki należy wzmocnić starą obudowę, aby uchronić wyrobisko przed zawałem. Następnie stopniowo uśuwa się obudowę starą zdeformowaną i obnaża się strop wyrobiska na potrzebnej długości w celu oberwania luźnych skał i wyrównania stropu. Przy usuwaniu obudowy należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasie odkręcania strzemion starych luków, gdyż mogą one znajdować się w stanie naprężenia i w czasie odkręcania może zostać zerwany gwint, a nakrętka gwałtownie odrzucona. Nowe luki podatne ustawia się następująco: należy przygotować z okrąglaków rozpory bądź specjalne rozpory, wykonane z betonitów, których na obwodzie luku powinno być co najmniej pięć. Po przygotowaniu rozpór podwiesza się stropnicę na udźwigu. Następnie przystępuje się do ustawiania stojaków (luków ociosowych) w gniazdkach lub na podkładach, opierając je początkowo o ocios lub sąsiedni luk. Następnie przysuwa się luk ociosowy do luku stropnicowego i chwyta się złącze łubkiem na śruby 5 cm poniżej końca luku ociosowego 4 (rys. 8.525), po czym zakłada się na złącze drugi łubek również 5 cm powyżej końca łuku stropnicowego 5. W ten sam sposób postępuje się przy ustawianiu drugiego stojaka. Tak zabudowany luk zabezpiecza się (podpiera się go), aby się nie wywrócił, i zabudowuje drugi luk. Następnie łączy się (spina się) oba łuki rozporami 1 w środku łuku stropnicowego, rozporami 2 na końcach łuku stropnicowego, rozporami 3 po bokach w odległości 20 do 50 cm od spągu, po czym zakłada się dalsze rozpory. Wykładkę łuków rozpoczyna się od dołu. W miarę wykonywania wykładki ku górze, wolną przestrzeń między ociosami a wykładką wypełnia się kamieniem, podsadzając całą wolną przestrzeń.

Read More
0

Roboty przygotowawcze

Po opracowaniu wstępnego projektu głębienia szybu przystępuje się do wykonania prac przygotowawczych do głębienia szybu. Na prace te składają się:

Read More
0

Zakres stosowania materiałów wybuchowych

Zakres stosowania odpowiednich rodzajów MW, środków inicjujących i zapalających uzależniony jest od występujących zagrożeń w miejscu wykonywania roboty strzelniczej. Najczęstszymi zagrożeniami są:

Read More
0

Obudowa drewniana wieńcowa na słupkach

Obudowa drewniana wieńcowa na słupkach. Obudowa ta różni się od poprzedniej tym, że odstęp pomiędzy poszczególnymi wieńcami wynosi 0,5 do 1,5 m. Pomiędzy wieńcami w narożach oraz w miejscach podziału na przedziały zabudowane są słupki rozpierające poszczególne wieńce (rys. 11.21). Obudowę tę stosuje się w skałach bardziej zwięzłych i mniej wodonośnych niż przy obudowie pełnej. Ociosy zabezpiecza się za pomocą okładzin z desek grubości 25 mm. Po zabudowaniu wieńca podstawowego zakłada się wieńce pośrednie, a w celu usztywnienia obudowy, słupki łączy się zamkiem polskim, wzmacniając dodatkowo połączenie klamrami. Opisana obudowa jest mniej odporna na ruchy górotworu aniżeli pełna, dlatego stosuje się ją w tym przypadku, gdy istnienie szybu obliczone jest na krótki czas, np. 8 do 10 lat.

Read More
0

Przekroje beczkowe i eliptyczne szybów

Przekroje beczkowe i eliptyczne szybów stanowią kształt przejściowy z przekroju prostokątnego do okrągłego. Eliptyczny przekrój szybu jest najczęściej stosowany w szybach pochyłych, wykonywanych w wodoszczelnej obudowie betonowej. Kształt beczkowy natomiast stosuje się przy przebudowie szybów już istniejących o tym kształcie, np. przy wymianie obudowy drewnianej na murowaną.

Read More
0

Poszukiwania górnicze i ich rodzaje

Poszukiwanie złóż kopalin oznacza zespół przedsięwzięć zmierzających do odkrycia złoża i do jego rozpoznania, tzn. uzyskania bardziej szczegółowych wiadomości dotyczących złoża. Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin jest jednym z najważniejszych zadań służby geologicznej. Ponieważ poszukiwania są często prowadzone na terenach mało poznanych pod względem geologicznym, zakres prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznaniem złoża obejmuje:

Read More
0

Drążenie po bokach projektowanego podszybia

Przebijanie rozpoczyna się drążeniem po bokach projektowanego podszybia dwu wyrobisk chodnikowych o wymiarach 1,8 X X2 m obudowanych tymczasowo (faza I). W ślad za drążeniem wznosi się dolne części ścian oporowych podszybia (faza II).

Read More
0

Ciśnienie eksploatacyjne

Prowadzenie wyrobisk eksploatacyjnych o znacznie szerszym froncie wybierania niż w chodnikach, charakteryzuje się dużym odsłonięciem płaszczyzny stropu. To znaczne odsłonięcie stropu powoduje, że w wyrobiskach eksploatacyjnych zjawisko ciśnienia górotworu występuje z o wiele większym natężeniem niż w wyrobiskach chodnikowych. Na rys. 6.13 pokazano, że po wybraniu węgla i powstaniu pustej przestrzeni rozkład naprężeń, jaki panował w górotworze nienaruszonym, zostaje zakłócony naprężenia przebiegają jak gdyby w kształcie sklepienia ponad wy- braną przestrzenią i koncentrują się na ociosie calizny węglowej, wywołując zwiększony nacisk.

Read More
0

Obudowa wdzierki pod mocnym stropem

Po wykonaniu wdzierki rozpoczyna się wybieranie samej za- bierki. Przy obudowie wdzierki pod mocnym stropem, stropnice w zabierce zapina się równolegle do czoła przodku (tak samo jak we wdzierce), natomiast przy wdzierce pod słabym stropem za- pina się najpierw pod obudowę wdzierki podciąg, a następnie stropnice w zabierce buduje się równolegle do czoła przodku (rys. 8.78).

Read More
0

Cebertyzacja

Cebertyzacja, albo inaczej elektroosmotyczne zestalenie skał (rys. 11.38) jest ulepszoną metodą chemicznego zestalania skal t i polega na kolejnym wtłaczaniu w luźny górotwór przez perforowane rurki chemikaliów (szklą wodnego, chlorku wapnia), a następnie na przepuszczaniu prądu stałego.

Read More
0

Wydobycie rudy i ołowiu

Wydobycie rudy w 1987 roku wynosiło 6,3 tys. t. Rudy cynku i ołowiu. Występują one na obszarze śląsko-kra- kowskim, Gór Świętokrzyskich i na Dolnym Śląsku. Przemysłowe zasoby złóż cynku występują między Tarnowskimi Górami i Bytomiem na zachodzie, a Zawierciem, Olkuszem i Krzeszowicami na wschodzie. W okresie międzywojennym w Polsce nie prowadzono poważniejszych prac poszukiwawczych. Dopiero po wyzwoleniu, w wyniku wieloletnich prac poszukiwawczych odkryto nowe złoża w kopalni Bolesław, w rejonie Chrzanów- Trzebionka-Balin oraz w rejonie Olkusza. W okresie powojennym zbudowano tam trzy nowe kopalnie: Bolesław, Trzebionka i Chrzanów. W związku ze stopniowym wyczerpywaniem się złóż cynkowo-oiowiowych w Niecce Bytomskiej, zakładany planami perspektywicznymi przyrost produkcji rud cynkowo-olo- wiowych jest związany z dalszą budową nowych zakładów górniczych w rejonie olkuskim i zawierciańskim, wybudowano nową kopalnię Pomorzany.

Read More
0

Wiercenia poszukiwawcze i badawcze

Wiercenia poszukiwawcze i badawcze prowadzone są nie tylko z powierzchni, ale również wykonywane są w podziemnych wyrobiskach górniczych. Stosowane muszą być tutaj urządzenia lżejsze, łatwe zarówno w montażu, jak i w demontażu oraz w transporcie. Muszą umożliwiać tak wykonywanie otworów pionowych, jak i ukośnych. Najbardziej rozpowszechnionymi wiertnicami tego typu są wiertnice Craelius.

Read More