0

Obudowa wdzierki pod mocnym stropem

Po wykonaniu wdzierki rozpoczyna się wybieranie samej za- bierki. Przy obudowie wdzierki pod mocnym stropem, stropnice w zabierce zapina się równolegle do czoła przodku (tak samo jak we wdzierce), natomiast przy wdzierce pod słabym stropem za- pina się najpierw pod obudowę wdzierki podciąg, a następnie stropnice w zabierce buduje się równolegle do czoła przodku (rys. 8.78).

Obudowę typowej zabierki stanowią stropnice o długości o do 6 m zabudowane równolegle do czoła zabierki, podparte w zależności od warunków stropowych na czterech lub pięciu stojakach drewnianych.

Czasami zabierka oddzielona jest od wybranej , już części złoża za pomocą wąskiego pasa węgla (3 do 4 m) zwanego nogą. Po wybraniu samej zabierki przystępuje się do wybierania nogi, którą wybiera się w takim stopniu na jaki pozwolą lokalne warunki. W tym celu zakłada się pod obudowę zabierki od strony nogi podciągi i zaczyna się jej wybieranie. Po przebiciu do starych zrobów nogę wybiera się ostrożnie dalej, jednak nie da się jej wybrać całkowicie i część jej pozostaje nie wybrana w narożach.

Dla zabezpieczenia stojaków przed wybiciem przez opadające z ociosów kęsy węgla, należy wykonać dokładną obrywkę ociosów, oprócz tego w zabierkach o wysokości powyżej 3 m należy dodatkowo wiązać stojaki ze stropnicami za pomocą linek lub klamer stalowych. Dobrym sposobem zabezpieczenia stojaków przed wybiciem jest wiązanie całego rzędu stojaków drutem.

Rabowanie obudowy zahierek. Przy wybieraniu zabierek z zawałem stropu zasadniczą czynnością pozwalającą na opanowanie górotworu jest wyrabowanie obudowy z wybranej za- bierki.

Rabowanie obudowy z wysokich, tj, o wysokości 3 do 4 m zabierek jest jedną z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych robót górniczych. Dlatego też przy rabowaniu obudowy należy przestrzegać następujących zasad:

– rabować wolno tylko na polecenie odpowiedniej osoby dozoru, które musi być wpisane do specjalnej książki

– rabować wolno tylko specjalnie do tego celu wyznaczonym pracownikom, w obecności osoby dozoru

– rabowanie należy rozpoczynać jak najprędzej po zakończeniu wybierania

– należy zapewnić sobie wolną drogę odwrotu

– należy dbać by dobrze było oświetlone wyrobisko

– rabowanie należy rozpocząć od końca wyrobiska

– do rabowania obudowy należy używać urządzeń mecha- nicznych urządzeń tych nie wolno przymocowywać do obudowy wyrobisk lecz do specjalnie w tym celu zabudowanych rozpór

– powinno się rabować najpierw stojaki końcowe a następnie środkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>