0

Poszukiwania górnicze i ich rodzaje

Poszukiwanie złóż kopalin oznacza zespół przedsięwzięć zmierzających do odkrycia złoża i do jego rozpoznania, tzn. uzyskania bardziej szczegółowych wiadomości dotyczących złoża. Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin jest jednym z najważniejszych zadań służby geologicznej. Ponieważ poszukiwania są często prowadzone na terenach mało poznanych pod względem geologicznym, zakres prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznaniem złoża obejmuje:

– zbieranie danych dotyczących budowy geologicznej obszaru poszukiwań, .

– opracowanie koncepcji poszukiwawczej lub rozpoznawczej,

– sporządzenie projektu prac poszukiwawczych lub rozpoznawczych,

– sporządzenie dokumentacji geologicznej złoża i ocena jego przydatności gospodarczej.

Celem poszukiwań górniczych, jak już powiedziano, jest bądź znalezienie miejsc występowania i zbadania złóż kopalin użytecznych, bądź też dokładniejsze zbadanie złóż już poprzednio odkrytych. Bliższe zbadanie złóż już odnalezionych jest konieczne w celu ustalenia ich:

– głębokości zalegania,

– grubości,

– stopnia zanieczyszczenia, zawodnienia i innych geologicznych warunków zalegania,

– zasobów,

– przemysłowej i gospodarczej wartości.

Prace poszukiwawcze są kosztowne. Dlatego należy rozpoczynać poszukiwania od sposobów najmniej kosztownych, a dopiero w miarę uzyskiwania pomyślnych wyników można przystępować stopniowo do sposobów bardziej kosztownych, jednak tylko w tym przypadku, gdy jest to nieodzowne. Zależnie od sposobu prowadzenia robót poszukiwawczych poszukiwania dzielą się na:

– geologiczne,

– geofizyczne,

– robotami górniczymi.

Poszukiwania geologiczne i geofizyczne mają na celu odszukiwanie nowych złóż, poszukiwania natomiast robotami górniczymi – badanie znalezionych złóż z punktu widzenia ich wartości przemysłowej i warunków eksploatacji górniczej. Przy wszystkich wymienionych rodzajach poszukiwań obowiązuje prowadzenie dzienników poszukiwawczych.

Stosunkowo najmniej kosztownymi robotami poszukiwawczymi są poszukiwania geologiczne i dlatego od nich rozpoczyna się z zasady poszukiwanie złóż, a dopiero po uzyskaniu pozytywnych, wyników należy zacząć kosztowniejsze poszukiwania górnicze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>