0

Poszukiwania robotami górniczymi

W celu dokładniejszego poznania i zbadania złoża użytecznego prowadzi się poszukiwania za pomocą robót górniczych. Ze względu na kosztowność górniczych robót poszukiwawczych stosuje się je tylko w takich przypadkach, gdy poszukiwania geologiczne i geofizyczne dały pozytywne wTyniki. Poszukiwania robotami górniczymi mają na celu ustalenie:

– kształtu zalegania i wielkości rozprzestrzenienia się kopaliny użytecznej,

– głębokości i głównych elementów zalegania, a więc kierunku rozciągłości, kierunku nachylenia oraz kąta nachylenia,

– grubości złoża i jej ewentualne zmiany w kierunku rozciągłości i nachylenia,

– charakteru skał, w których złoże zalega,

– składu mineralnego i chemicznego kopaliny użytecznej,

– zmiany jakości kopaliny użytecznej z głębokością.

Dane te uzyskuje się wykonując badawcze wyrobiska górnicze lub otwory wiertnicze. Poszukiwania robotami górniczymi dzielą się na poszukiwania górnicze wstępne i poszukiwania górnicze szczegółowe. Poszukiwania wstępne mają na celu określenie kształtu złoża i jego użyteczności przemysłowej, poszukiwania szczegółowe natomiast mają na celu obliczenie zasobów stwierdzonego złoża oraz danych do zaprojektowania kopalni i systemu eksploatacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>