0

Zakres stosowania materiałów wybuchowych

Zakres stosowania odpowiednich rodzajów MW, środków inicjujących i zapalających uzależniony jest od występujących zagrożeń w miejscu wykonywania roboty strzelniczej. Najczęstszymi zagrożeniami są:

występowanie metanu,

– niebezpieczny pod względem wybuchu pył węglowy.

Pod względem występoirania metanu złoża podzielono na kategorie zagrożenia metanowego. Reguluje to zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia Ż9 I 1970 r., które ustala kategorie zagrożenia metanowego złóż kopalin oraz sposób wyznaczenia granic pól metanowych w podziemnych zakładach górniczych. Występowanie metanu może dotyczyć tylko pewnego pola i wówczas takie pole uważa się za metanowe. Granice pól metanowych z zaliczeniem złoża lub jego części do poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego ustala Okręgowy Urząd Górniczy. Pole metanowe zgodnie z wymienionym zarządzeniem obejmuje cale złoże lub jego część o zagrożeniu metanowym łącznie z drogami wentylacyjnymi odprowadzającymi powietrze z tego pola oraz wyrobiska, w których może nastąpić cofnięcie się gazów. Pole metanowe może obejmować poziomy eksploatacyjne lub ich części, jak również roboty w partiach nie rozciętych.

Podstawą zaliczenia złóż węgla lub ich części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego jest ilość metanu pochodzenia naturalnego w przeliczeniu na czystą substancję węglową oraz zawartość metanu pochodzenia naturalnego wydzielającego się do wyrobisk górniczych w przeliczeniu na średnie dobowe wydobycie, a mianowicie:

– do kategorii pierwszej zagrożenia metanowego zalicza się te złoża węgla lub ich części, w których stwierdzono zawartość metanu pochodzenia naturalnego w ilości od 0,02 do 2,5 m3/t w przeliczeniu na czystą substancję węglową lub wydzielanie się metanu do wyrobisk górniczych w ilości nie przekraczającej 5 mVt w przeliczeniu na średnie dobowe wydobycie Ł)

– do kategorii drugiej zagrożenia metanowego zalicza się te

– 9 Kryterium oparte na zawartości metanu pochodzenia naturalnego w przeliczeniu na czystą substancją węglową stosuje się do złóż węgla lub ich części udostępnionych lub przygotowanych do eksploatacji, natomiast kryterium oparte na zawartości metanu pochodzenia naturalnego wydzielającego się do wyrobisk górniczych w przeliczeniu na średnie dobowe wydobycie stosuje się do złóż węgla lub ich części będących już w eksploatacji. złoża węgla lub ich części, w których stwierdzono zawartość metanu pochodzenia naturalnego w ilości od 2,5 do

– 4,5 mVt w przeliczeniu na czystą substancję węglową lub wydzielanie się metanu do wyrobisk górniczych w ilości od 5 do 10 m3/t w przeliczeniu na średnie dobowe wydobycie _

– do kategorii trzeciej zagrożenia metanowego zalicza się te złoża węgla lub części, w których stwierdzono zawartość metanu pochodzenia naturalnego w ilości od 4,5 do 8 m3/t w przeliczeniu na czystą substancję węglową lub wydzielanie się metanu do wyrobisk górniczych w ilości od 10 do 15 m3/t w przeliczeniu na średnic dobowe wydobycie

– do kategorii czwartej zagrożenia metanowego zalicza, się te złoża węgla lub ich części, w których stwierdzono zawartość metanu pochodzenia naturalnego w ilaści powyżej 8 m3/t w przeliczeniu na czystą substancję węglową lub wydzielanie się metanu do wyrobisk górniczych w ilości powyżej 15 m3/t w przeliczeniu na średnie dobowe wydobycie, a także złoża, w których stwierdzono występowanie fontann metanowych lub wyrzuty metanu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>