0

Własności fizyczne skał

Do najważniejszych własności fizycznych skał należą: ciężar właściwy, ciężar objętościowy, porowatość (szczelność), nasiąkli- wość (wodochłonność) i plastyczność. Ciężąr_ właściwy skal. Ciężar właściwy skał Cw jest to ciężar jednostki objętości bez pustych przestrzeni (porów i szczelin), wyrażony w N/m3. Porównanie ciężaru właściwego badanej skały z ciężarami właściwymi skał znanych ułatwia w pewnym stopniu jej rozpoznanie.

Ciężar objętościowy skał. Ciężar objętościowy skał Ca jest to> ciężar jednbslkT“óbjętóśći w stanie suchym i dowolnie porowatym. Wyraża się go w N/m3. Ciężar objętościowy skały wylicza się ze wzoru

Ciężar objętościowy skał porowatych jest więc zawsze mniejszy od ciężaru właściwego. Ciężar objętościowy skał wykorzystuje się przy obliczaniu ich zasobów w złożu, do obliczenia wielkości i liczby wozów potrzebnych do transportu urobku oraz do określenia wielkości zwałów lub zbiorników dla magazynowania kamienia.

Szczelność skal. Szczelność skał jest to własność skały nie- przyjmowania do siebie płynów. Wyraża się ją przez stosunek jej ciężaru objętościowego do ciężaru właściwego.

Pory w skalach mogą być otwarte (a więc łączące się z sobą i z środowiskiem otaczającym skałę) bądź zamknięte (a więc nie mające ze sobą połączenia). Mają one wpływ na gazonośność i wodonośność oraz wytrzymałość skały.

Wodonośność zwana leż nasiąkliioościąjskał. Jest to własność wchłaniania T „zatrzymywania' cieczy przez skałę wskutek jej porowatości. Skały o większych otwartych porach przepuszczają wodę. Niektóre skały o drobnych porach, szczególnie skały ilaste, jak gliny i łupki, po wchłonięciu pewnej ilości wody pęcznieją,

Plastyczność skat. Plastycznością skały nazywa się jej własność' trwałego-miieniania kształtu (uginania się) pod działaniem czynników zewnętrznych bez wywołania pęknięć oraz zachowania uzyskanego kształtu po ustaniu działania tych czynników. Plastyczność jest charakterystyczną cechą skał ilastych, np. glin, glinek, kaolinów i niektórych łupków. Cecha ta wpływa na sposób kierowania stropem i sposób obudowy wyrobiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>