0

Skały wodoszczelne

W utworach trzeciorzędowych przeważają skały wodoszczelne (ilaste) w procesie przesiąkania wody atmosferycznej w głąb ziemi stanowią one na ogół materiał wodoszczelny i mało zasobny w wodę. Taki właśnie charakter mają obszary środkowej i południowej części Zagłębia, charakteryzujące się małym dopływem wód do kopalń. Zachodnie natomiast peryferie Zagłębia, mające utwory o charakterze piaszczysto-żwirowym, kryją w sobie znacznie większe zasoby wody. Występują tu nawet wody silnie zmineralizowane z dużą zawartością jonów chlorowych lub siarczanowych, które np. w okolicy Goczałkowic i Jastrzębia są używane do celów leczniczych. Dopływ wód zmineralizowa- nych stwierdza się również w różnych kopalniach rejonu gliwickiego i rybnickiego. Przypuszcza się, że woda ta przedostaje się do wyrobisk górniczych w wyniku procesu dalekiego krążenia lub też przesiąka z wyżej położonych warstw.

Utwory czwartorzędowe mają niewielkie zasoby wody, gdyż rozprzestrzenienie tych utworów jest na ogół małe. Bardzo duży wpływ na zawodnienie kopalń mają nie zlikwidowane otwory wiertnicze i uskoki. Mogą one przewodzić wodę nie tylko z różnych zbiorników wodnych, ale również z powierzchni, głównie z przepływających tam rzek.

Średni dopływ wody w polskich kopalniach wynosi od 0,3 do 23 m3/min stanowi to 800 000 m3/dobę. Tak duży dopływ wody wymaga odpowiednich urządzeń służących do usuwania wody, co z kolei wpływa na zwiększenie kosztów produkcji. Poza tym woda utrudnia prowadzenie robót strzelniczych, gdyż zalewa otwory strzałowe, niszczy maszyny, obudowę, urządzenia, powoduje rozmakanie skał stropowych i spągowych, co utrudnia prowadzenie i utrzymanie wyrobisk górniczych.

Prowadzone w kopalni badania hydrogeologiczne umożliwiają dokładne stwierdzenie ilości dopływających do kopalń wód oraz pozwalają na określenie dróg i miejsc przedostawania, się wody do kopalni.

Dane uzyskiwane z badań hydrogeologicznych pozwalają na właściwe zaprojektowanie rodzaju, ilości, wydajności i rozmieszczenia urządzeń odwadniających umożliwiają racjonalne ustalenie rozmieszczenia urządzeń zapobiegających wdarciu się wody do kopalni ze skał nadkładu lub starych wyrobisk kopalnianych, dają również możność zastosowania środków ograniczających dopływ wody do kopalni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>