0

Eksport węgla

Polski eksport trafia przede wszystkim do krajów znajdujących się w zasięgu najbliżej polskiego górnictwa. Chodzi o kraje, gdzie węgiel można dostarczyć koleją, możliwie niskim kosztem, czyli o Niemcy, Czechy, Austrię, Węgry i północne Włochy. Szanse na zwiększenie eksportu polskiego węgla upatruje się w całkowitym wstrzymaniu jego wydobycia w Niemczech. Dzięki temu taka sytuacja może wygenerować popyt w Niemczech na wiele milionów ton węgla. Szansą na zwiększenie eksportu może być całkowite wstrzymanie wydobycia węgla kamiennego w Niemczech w kolejnych latach. Węglokoks wyeksportowałby jeszcze więcej węgla, ale eksport ogranicza tabor kolejowy: po prostu brakuje węglarek. Eksport jest większy niż przed rokiem ...

Read More
0

Sól kamienna

W przemyśle chemicznym albo spożywczym, bardzo ważną rolę odgrywa sól kamienna, ktora może być stosowana jako środek do rozmrażania albo to zwalczania ślizgości na drodze podczas zimy. Zastosowanie soki kamiennej jest bardzo wszechstronne: wykorzystujemy ją mniej więcej jako produkcję sody czy chloru w przemyśle chemicznym, jako sól kuchenna ma zastosowanie w przemyśle spożywczym, do przyprawiania różnych potraw oraz stosuje się ją jako środek konserwujący żywność głównie mięso, ryby i sery, ponieważ sól ogranicza rozwój bakterii, a w większym stopniu powstrzymuje go zupełnie. Sól należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, do którego można wrzucić ziarnko ryżu lub kawałeczek laski cynamonu, które mają właściwości wciągania wilgoci...

Read More
0

Uszczelnianie obudowy w górcnitwie

Metoda ta daje możność przebicia szybu przez warstwy niebezpieczne, gdzie nie dają rezultatu wszystkie inne specjalne metody głębienia szybów. Zawodzi ona jedynie w rzadkich przypadkach występowania wód podziemnych o znacznej prędkości przepływu.

Read More
0

Bituminizacja skał

Polega ona na wtłaczaniu do szczelinowatego górotworu płynnych bituminów. Przenikając w szczeliny oraz stykając się z wodą i skałą, bituminy ochładzają się, twardną, zasklepiają szczeliny i uniemożliwiają przenikanie wody.

Read More
0

Sposoby wykonywania wyłomu i obudowy komór podszybi

W małych kopalniach rudy i glin ogniotrwałych eksploatujących pokłady na niewielkiej głębokości wykonuje się podszybia obudowane drewnem (rys. 12.2). Stosuje się pełnodrzewną obudowę podszybi z drewna okrągłego lub kantówki. Dla zwiększenia trwałości drewno impregnuje się. Podszybia tego rodzaju mają niewielkie rozmiary normalnie długość części podwyższonej nie przekracza 6 m, wysokość maksymalna wynosi 5,0 m, a szerokość 3 do 4 m. Wobec małych wymiarów wyrobiska, jego przebijanie i stawiania obudowy wykonuje się pełnym przekrojem, podobnie jak w wyrobiskach chodnikowych,

Read More
0

Ogólne wiadomości o wybieraniu złóż

W górnictwie odkrywkowym po udostępnieniu złoża można przystąpić bezpośrednio do jego wybierania. Systemy wybierania samego złoża pokrywają się często z systemami usuwania nadkładu. W górnictwie odkrywkowym przy zastosowaniu urabiania za pomocą maszyn stosuje się dwa zasadnicze systemy wybierania złóż, a mianowicie: ścianowy lub zabierkowy. Wybieranie systemem ścianowym polega na tym, że złoża wybiera się całą długością poziomu i na całą wysokość przodku. W systemie za- bierkowym złoża dzieli się na równoległe pasy, które wybiera się na całą wysokość przodku. Podstawowymi maszynami w górnictwie odkrywkowym są koparki, zwałowarki oraz mosty przerzutowe.

Read More
0

Odmiany stropnic członowych

SCG-51 B/90, które przeznaczone są do wyrobisk ścianowych w pokładach grubości powyżej 1,25 m w normalnych warunkach stropowych długości tej stropnicy wynoszą 800, 1000, 1200 i 1250 mm

Read More
0

Obudowa zmechanizowana

Omówiona dotychczas obudowa jest obudową wykonywaną ręcznie. Rozwój mechanizacji spowodował, że zastosowany został nowy typ obudowy, mianowicie otmdowa zmechanizowana (P – podporowa, p – podsadzkowa, z – zawałowa, O – osłonowa).

Read More
0

Wykonanie obudowy betonowej

Po przeprowadzeniu wielu prób opracowano w Polsce technologią wykonania obudowy betonowej w warunkach szybu mrożonego do głębokości 400 i więcej metrów. Obudowa betonowa wykonywana jest w tych warunkach ze specjalnie przygotowanego dwufrakcjowego betonu na kruszywie bazaltowym. Uzyskuje on wytrzymałość na ściskanie od 40,0 do 50,0 MN/m2, co zapewnia trwałość obudowy przy dostatecznej jej wodoszczelności.

Read More
0

Zaopatrzenie w energię

Powietrze sprężone. Energia powietrza sprężonego używana jest do napędów urządzeń przy głębieniu szybów, do których należą: wiertarki udarowe, młotki pneumatyczne – ładowarki szybowe, pompy przodkowe, urządzenia sterownicze wysypu i klap, urządzenia w warsztacie przyszybowym. Przy głębieniu szybów stosuje się sprężarki dwustopniowe tłokowe na maksymalne ciśnienie powietrza sprężonego 0,8 MPa. Zazwyczaj do jednego szybu instaluje się dwie sprężarki. Powietrze sprężone doprowadza się rurociągami o średnicy 100 i 150 mm. Używa się rurociągów kołnierzowych z tekturowymi uszczelkami. Pomiędzy sprężarkami a rurociągiem powietrza sprężonego zabudowuje się zbiornik powietrzny. Służy on do regulowania dopływu powietrza. Rurociągi przymocowuje się do obudowy szybu za pomocą cięgieł i kotwi, a do zbrojenia szybu za pomocą uchwytów wsporniko-

Read More
0

Obudowa metalowa w górnictwie

Tego rodzaju obudowę stosuje się często jako obudowę pomocniczą w czasie wykonywania obudowy murowanej lub betonowej. Obudowa podatna. Do obudowy podatnej należy obudowa lukami podatnymi ŁP oraz chodnikowa obudowa podatna (prostokątna) ChOP.

Read More
0

Metody zwalczania zagrożeń wyrzutowych

– metody obniżające lub likwidujące, które umownie nazywa się metodami aktywnymi,

– metody powodujące kontrolowane, odprężające górotwór wyrzuty (przy nieobecności ludzi w zagrożonym rejonie), których celem jest odprężenie górotworu lub ograniczenie zasięgu wyrzutu zwane metodami biernymi.

Read More
0

Usuwanie niewypałów

Przepisy górnicze szczegółowo określają postępowanie przy niewypałach. Jeżeli ładunki nie odeszły lub w otworze strzałowym pozostały resztki materiału wybuchowego, nie woino pracować w niebezpiecznym zasięgu niewypału, dopóki ładunek nie zostanie unieszkodliwiony.

Read More
0

Krzywizny w górnictwie

Wytwarzają się zatem krzywizny o różnych wielkościach promieni. Wielkości deformacji powierzchni oraz stopień uszkodzenia obiektów budowlanych spowodowany eksploatacją górniczą zależy od wielu czynników geologicznych, górniczych terenu i konstrukcyjnych obiektu. Do najważniejszych czynników' geologicznych zalicza się:

Read More