0

Węgiel kamienny a węgiel brunatny

Musimy wiedzieć, że na dzisiejszym rynku zarówno węgiel kamienny, jak i odnawialne źródła energii, które akurat wchodzą na rynek, nie są konkurencyjne już tak bardzo dla węgla brunatnego jako paliwa. Węgiel kamienny jest wskazany jako podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego. Jeśli opłaty za emisję dwutlenku węgla, będą umiarkowane, to to paliwo wtedy jest najbardziej opłacalne i jak najbardziej konkurencyjne. Jak wiadomo Polska dzisiaj wydobywa miliony ton węgla brunatnego rocznie. Perspektywa dla węgla brunatnego jest atrakcyjna, ponieważ potrafimy dziś w Polsce zaprojektować zakłady górnicze oraz potrafimy zbudować je w oparciu o polskie dostawy i potrafimy nimi zarządzać w sposób efektywny...

Read More
0

Wypiętrzanie spagu

Zjawisko wypiętrzania spągu jest jedną z głównych przyczyn utraty stateczności oraz funkcjonalności wyrobisk korytarzowych. Jest ono szczególnie uciążliwe przy odstawie urobku przenośnikami zgrzebłowymi i taśmowymi stawianymi na spągu oraz transporcie materiałów kolejkami spągowymi. Dodatkowo zmniejszenie przekroju wyrobiska przez wyciskany spąg jest również ważne z punktu widzenia wentylacji wyrobisk górniczych, m.in. poprzez zwiększenie oporów ruchu na drodze przepływającego powietrza. Przyczynę zjawiska upatruje się, przede wszystkim, w słabych skałach spągowych przy jednoczesnym występowaniu dużych koncentracji naprężeń wokół wyrobiska...

Read More
0

Skok przez skórę

W dzisiejszych czasach najbardziej znanym obrzędem górniczym, spopularyzowanym jest Skok przez skórę. Był on kiedys rytualem przyjęcia do stanu górniczego. Choć jest to zwyczaj liczący kilka stuleci, to w Polsce znany jest dopiero od około sześćdziesięciu lat. Zrodził się on w Styrii, górniczym okręgu Austrii, i tam zapoznali się z nim polscy studenci kształcący się w Akademii Górniczej w Leoben, W okresie międzywojennym obchód ten był kultywowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, powstałej w 1919 roku. Obchodzono go w dzień św. Barbary….Po wojnie wznowiono jego tradycję...

Read More
0

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest bardzo ekologicznym paliwem, bardzo czystym oraz wygodnym w przesyłaniu i jeśli chodzi o energetykę to bardziej efektywnym od węgla. . Gaz ziemny rzadko tworzy samodzielne złoża, występuje zazwyczaj z ropą naftową i węglem kamiennym. Wykorzystuje się go do produkcji paliw, ale również do użytku prywatnego oraz dla przemysłów różnych, jako składnik do produkcji detergentów, włókien sztucznych, farb, plastiku oraz syntetycznej gumy. W gospodarstwach domowych gaz ziemny wykorzystywany jest do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych, podgrzewania wody, przygotowywania posiłków. Gaz ziemny przy hodowli roślin i zwierząt jest niezastąpionym źródłem energii, które zapewnia im stałą oraz odpowiednią do warunków hodowlanych temperaturę, o...

Read More
0

Historia kopalni złota

Jest wiele historii na temat różnych kopalni złota. Za intensywnym rozwojem wydobycia nie szedł jednak równie intensywny postęp techniczny, a rabunkowa gospodarka i maksymalne nastawienie na zyski doprowadziły do wielu tragicznych katastrof górniczych. Najstarsze prace wydobywcze prowadzono w okolicach Złotego Stoku już przed naszą erą. Od tego czasu aż do lat dzisiejszych zdołano wydrążyć przeszło 300 km sztolni, szybów i chodników rozmieszczonych aż na 21 poziomach. Największy rozkwit górnictwa złota przypadł w Złotym Stoku . Jedną z największych było zawalenie się głównego szybu w sztolni „Złoty Osioł”, głębokiego na 72 m. Zginęło wtedy 59 górników...

Read More
0

Kamieniołom

Kamieniołomów nie należy mylić z kopalniami odkrywkowymi które wydobywają skały sypkie takie jak piaskownie lub żwirownie. Nie są nimi także odkrywkowe zakłady górnicze eksploatujące skały zwięzłe o stosunkowo małej twardości np.węgiel brunatny, glinka ogniotrwała, czyli takie, które można urabiać za pomocą koparek. W Polsce w kamieniołomach wydobywa się głównie: granit, bazalt, wapień, piaskowiec, marmur, melafir, sjenit. Eksploatację w kamieniołomach można podzielić na dwie zasadnicze gałęzie w celu pozyskania bloków skalnych, z których produkuje się następnie foremne elementy kamienne takie jak kostka brukowa, krawężniki, płyty kamienne – do takiej eksploatacji nadają się wyłącznie złoża o odpowiedniej blocznoścido produkcji kruszyw łamanych (grys, kliniec, tłuczeń)...

Read More
0

Czym zajmuje się górnictwo

Jak wiadomo górnictwo jako dziedzina nauki, zajmuje się wydobywaniem górniczym i mapami górniczymi, robotami górniczymi udostępniającymi, przygotowawczymi ,technologią drążenia wyrobisk i eksploatacji różnego rodzaju kopalin sposobem: odkrywkowym, podziemnym i otworowym,przewietrzaniem kopalń,przeróbką mechaniczną kopalin,budową maszyn i urządzeń górniczych, dostarczaniem energii, transportem kopalnianym , odwadnianiem, zagrożeniami górniczymi : wodnymi, metanowymi, klimatycznymi, radiacyjnymi, tąpnięciami, osuwiskowymi, wstrząsami, wyrzutami gazu i skał, obwałami,systemami łączności i monitoringu,oddziaływaniem eksploatacji górniczej na środowisko,wydobywaniem kopaliny,składowaniem kopalin i skały płonnej, bezpieczeństwem pracy, prawem geologicznym i górniczym, organizacją procesów górn...

Read More
0

Wydobycie miedzi

Miedź jest pierwiastkiem chemicznym, jest miękkim ciałem stałym, który ma czerwono-brązową barwę oraz ma bardzo bobre przewodnictwo cieplne oraz elektryczne. Miedź wykorzystywana jest między innymi w urządzeniach elektrycznych np. w radiatorach, w budownictwie jako piorunochrony, w przemyśle używa się jej do lutowania i spawania lub w jubilerstwie jako dodatek do zlota czy srebra do wyrobu biżuteri. Rudy miedzi tworzą bardzo często samodzielne złoża, najczęściej pochodzenia magmowego, osadowego i metamorficznego. Współwystępuje z molibdenem, cynkiem, siarką, ołowiem, złotem i srebrem. Znaczne ilości miedzi uzyskuje się też ubocznie ze złóż innych metali. Związki miedzi są używane m.in...

Read More
0

Modele przestrzenne węgla kamiennego

Model kopalni jest to przestrzenny podział złóż w granicach calego obszaru górniczego. Dzielimy go na poziomy, piętra i pola eksploatacyjne, a również na szyby, szybiki oraz przekopy. Rownież są to wyrobiska przygotowawcze w wykonanych w złożu chodników, pochylń upadowych. Czynnikami decydującymi o strukturze kopalni są : kształt obszaru górniczego, naturalne warunki zalegania oraz ocywiście zagrożenia naturalne. W polskim górnictwie węglowym stosowane są modele : węglowy (złożowy, przecznicowy), kamienny (geometryczny), kamienno-węglowy (mieszany). Model węglowy złożony jest z szybów i przecznic wydrążonych od szybów w kierunku prostopadłym do rozciągłości pokładów . Zakres takich robót kamiennych jest minimalny...

Read More
0

Kilof

Jest to narzędzie służące do rozdrabniania większych części skalnych i wstępnego rozdrabniania twardego podłoża, które potem można usuwać np. za pomocą łopaty. Kilofy wykorzystywane są w górnictwie i kamieniarstwie. Składa się z ostrza w kształcie wydłużonego i niekiedy zakrzywionego klina, osadzonego w końcowej części na drewnianym stylisku. Niekiedy kilof posiada dwa ostrza po obu stronach styliska, lub jedno ostrze spiczaste a drugie spłaszczone. Kilof z jednym ostrzem nazywany jest oskardem. W górnictwie stosowano różne rodzaje kilofów: cięższe do bezpośredniego wydobywania miękkich i średnio twardych skał i lżejsze do wykonywania wrębów. Niektóre kilofy posiadają wymienne ostrza...

Read More
0

Źródła energii

W Polsce w bardzo niewielkim stopniu korzysta się z alternatywnych źródeł energii, w rzeczywistości sami możemy wybierać pomiędzy różnymi źródłami energii, jakimi są energia wiatru – zaletą tej metody uzyskiwania energii jest fakt, iż jest ona zupełnie odnawialna. Istnieją jednak też wady, a mianowicie: duży poziom hałasu pochodzący z siłowni, spora nieprzewidywalna zmienność wiatru, możliwość zakłócenia ultrakrótkich fal. Energia wody – dzięki tej metodzie można ustabilizować stosunki wodne, chronić tereny przed powodziami, odgrywa ona rolę w rolnictwie i leśnictwie, lecz jednocześnie podnosi się zwierciadło gruntowych wód, dlatego staje się konieczne przeprowadzanie odwadniania...

Read More
0

Zapotrzebowanie na surowce

Podstawą naszej jakiejkolwiek działalności produkcyjnej, jest oczywiście energetyka, a nasz kraj jest krajem zasobnym w węgiel kamienny oraz węgiel brunatny. Ropa naftowa i gaz ziemny są wydobywane w ilościach niewystarczających dla nas i dlatego zmuszeni jesteśmy do ich importu z innych krajów. Węgiel kamienny jest głównym surowcem energetycznym. W ostatnich latach spada jednak wielkość wydobycia węgla kamiennego. Główną przyczyną jest mniejsze zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Polsce i mała konkurencyjność na rynkach światowych. Tworzywa sztuczne stanowią jeden ze sposobów najbardziej efektywnego wykorzystania ropy naftowej. Takie twierdzenie może wydawać się sprzecznością jeżeli plastiki są produkowane z ropy naftowej, to jakże mogą pomagać w jej ...

Read More
0

Rafineria ropy naftowej

Zakład wytwarzający paliwa, oleje, smary, asfalty oraz inne surowce które wytwarzane są z ropy naftowejto właśnie Rafinerie. Na skalę przemysłową rektyfikacja ropy naftowej odbywa się w rafineriach, w kolumnach rektyfikacyjnych. Każdy z otrzymanych produktów rozdziela się dalej (np. mazut na wazelinę i parafinę) lub poddaje się innym przemianom chemicznym (np. dostosowanie benzyny jako paliwa do silników spalinowych)...

Read More
0

Ratownictwo górnicze

Jest to dział ratownictwa zajmujący się udzielaniem pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi wdarciami wody do wyrobisk górniczych oraz usuwania skutków i przywracania bezpiecznych warunków pracy po zaistnieniu tych zdarzeń oraz działalnością prewencyjną i szkoleniową w kopalniach. Podstawą ratownictwa górniczego w polskich kopalniach węgla kamiennego są ratownicy górniczy zgrupowani w zakładach górniczych. W każdym zakładzie górniczym prowadzącym roboty górnicze są drużyny ratownicze liczące od kilkunastu do 80 ratowników. Łącznie ratowników w zakładach górniczych jest ponad 6 tys...

Read More