0

Złoto

Złoto wydobywa się z kopalni głębinowych tam gdzie jest strefa zimna np. w Rosji, oraz w kopalniach odkrywkowych w strefie gorącej np. w Afryce. Dodatkowo pojawia się jako domieszka w wydobyciu innych surowców, jednakże ilość wydobytego w ten sposób złota jest stosunkowo niewielka. Złoto tworzy dwa podstawowe typy złóż złoża pierwotne – związane z wysokotemperaturowymi żyłami hydrotermalnymi, przecinającymi skały wylewne, z żyłami kwarcowymi i skałami metamorficznymi. Bywa spotykane z kwarcem, pirytem, chalkopirytem, galeną, sfalerytem, barytem, fluorytem, srebrem rodzimym oraz złoża wtórne – związane ze skałami okruchowymi, powstałymi wskutek niszczenia wcześniejszych złóż pierwotnych. Złoto znajdowane jest w rudach złożonych ze skał mających bardzo małe lub mikroskopijne ilości złota...

Read More
0

Podział wyrobisk górniczych

Znajdujące się w kopalniach wyrobiska górnicze możemy podzielić na ich przeznaczenie oraz ich ksztalt oraz wymiary. Ze względu na przeznaczenie wyrobiska dzieli się na : poszukiwawczo-rozpoznawcze, udostępniające, otwierające dostęp do złoża i umożliwiające jego górniczą eksploatację, przygotowawcze, przysposabiające złoże do najbardziej korzystnego sposobu wybierania np. w systemie ścianowym podłużnym będą to chodnik podścianowy i nadścianowy, wybierkowe, w których dokonuje się wybierania kopaliny użytecznej, i które po jej wybraniu ulegają likwidacji...

Read More
0

Barbórka

Tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez górników i ich rodziny oraz pod domami dyrekcji. Odbywają się uroczyste akademie oraz spotkania. Z okazji tego dnia organizowane są również : koncerty, występy artystyczne, zabawy oraz bale, w których uczestniczą całe rodziny górnicze. W dniach poprzedzających to święto organizowane są tzw...

Read More
0

Modlitwa górników

Boże! gdzie nigdy słońce Twe nie świeci,Tam się spuszczamy w głąb ziemi,Na niej zostają nasze żony, dzieci -Jak Ojciec czuwaj nad niemi.Przyjmij łzę, skruchy, przyjmij łzę pokuty,Odpuść, ach odpuść nam Boże!Idziem, gdzie każda głębia, jar wykuty -I naszym grobem być może.Otul nas Panie skrzydłem Twojej pieczy,Ukoj ziemską bojaźń, troskiNa pracęś skazał cały ród człowieczy,Spełniamy wyrok Twój Boski.O! wlej w nas miłość, wlej nam ducha zgody,Chęć wsparcia w każdej potrzebieIdziem na wspólne losy i przygody,Bądźmyż i braćmi dla siebie.Daj, by ten kruszec, któryś łask Twych cudem,W wnętrznościach ziemi tej złożył,Naszym poczciwym wydobyty trudem -Wdzięczność Ci świata pomnożył...

Read More
0

Znaczenie biologiczne miedzi

Miedź występuje powszechnie w wielu organizmach roślinnych i zwierzęcych. Jako mikroelement jest niezbędna dla życia wielu organizmów, biorąc udział m.in. w fotosyntezie i oddychaniu, jednak niektóre giną już przy bardzo niskich jej stężeniach. Dotyczy to np. skrętnicy, choć inne glony też są stosunkowo wrażliwe na obecność jonów miedziowych w wodzie, przez co sole miedzi mogą być stosowane jako algicydy. Miedź jest mikroelementem występującym w centrach aktywnych wielu enzymów. Znajduje się tam, ze względu na łatwość pobierania i oddawania elektronu w czasie zmiany stopnia utlenienia. Potrzebna jest do tworzenia się krwinek czerwonych, wchodzi w skład hemocyjaniny, wpływa pozytywnie na błonę otaczającą komórki nerwowe, bierze udział w przesyłaniu impulsów nerwowych...

Read More
0

Lokalizacja zakładu górniczego

Lokalizacja zakładu górniczego polega na wyznaczaniu miejsca usytuowania wszystkich jego obiektów i urządzeń na powierzchni niezbędnych dla prowadzenia procesu produkcyjnego. Właściwa lokalizacja zapewnia funkcjonalność przyjętego przestrzennego układu obiektów i wpływa w znacznym stopniu na : czas budowy kopalni, pewność ruchu zakładu, efektywny czas pracy załogi, koszty transportu, efektywność systemu wentylacyjnego i bezpieczeństwo pracy. Na lokalizację szybów i obiektów na powierzchni wpływają warunki terenowe powierzchni, rodzaj warstw podłoża i warunki górnicze.Warunki terenowe dla założenia zabudowań i urządzeń na powierzchni kopalni wymagają, aby zapewnić najmniejszy ruch mas ziemnych w toku budowy, umożliwiać odprowadzenie ścieków, przeprowadzać ...

Read More
0

Górniczy strój

Dawny strój roboczy górników był dostosowany do jego potrzeb. Obszerna bluza i spodnie, które nie krepowały ruchów. Wysoka, sztywna czapka spełniała rolę hełmu ochronnego. Czasami dla ochrony przed wodą kapiącą ze stropu naciągano na głowę kaptur, który przedłużał się w dłuższą lub krótszą pelerynkę. Najbardziej charakterystycznym elementem stroju górniczego był skórzany fartuch, zwany skórą lub łatą. Był on przypinany z tyłu na biodrach, ale w mokrych wyrobiskach służył za podkładkę. W dzisiejszym uroczystym stroju górniczym, tym czarnym, bo istnieją również inne służbowe koloru stalowego, zachowało się wiele elementów mających kiedyś znaczenie użytkowe w stroju roboczym. Obecne czako to ta wysoka sztywna czapka. Pelerynka to pozostałość pelerynki z kapturem...

Read More
0

Święta Barbara

Wszyscy wiemy, że jest patronką górników.Według legendy Barbara była nadzwyczajnej urody córką bogatego poganina Dioskura -wysokiego urzędnika z Heliopolis w Bitynii. Barbara przyjęła chrzest, złożyła ślub czystości. Gdy ojciec dowiedział się o tym stał się prześladowcą córki. Zamknął ją w wieży, głodził i oskarżył ją. Gdy zapadł wyrok skazujący, sam uciął jej głowę. W kościele była czczona bardzo wcześnie, głównie jako patronka od nagłej śmierci. Jej kult przeniknął do Polski prawdopodobnie z Francji, najpierw na Dolny a potem na Górny Śląsk. Już w II połowie XIII wieku spotykamy spotykamy na Dolnym Śląsku co najmniej trzy kościoły pod jej wezwaniem...

Read More
0

Żwirownia

Jest to miejsce gdzie wydobywa się sporo żwiru i piasku. Żwir i piasek uznane są w Polsce jako kopaliny pospolite. wszystkie żwirownie zostały uznane za kopalnie odkrywkowe i podlegają bezpośrednio urzędom górniczym. Działalność żwirowni jest działalnością koncesjonowaną. Żwirownie eksploatują kruszywo ze złoża. Ze względu na sposób eksploatacji, złoża możemy podzielić na tak zwane suche i mokre. W żwirowniach eksploatujących suche złoża eksploatacja zasobów złoża odbywa się za pomocą koparek podsiębiernych, ładowarek i taśmociągów. W przypadku żwirowni wydobywającej kruszywo spod wody eksploatacja złoża jest prowadzona za pomocą koparek linowych i refulerów...

Read More
0

Transport kopalniany

W każdym zakładzie górniczym czy w kopalniach musimy poruszać się szybko i sprawnie, więc potrzebny jest dobry transport górniczy. Do jego zadań, zwłaszcza w kopalni podziemnej, między innymi należy : przetransportowanie urobionej w podziemiach kopaliny do zakładu przeróbczego, dostarczenie do przodków niezbędnych materiałów i urządzeń oraz sprzętu, przetransportowanie ludzi z powierzchni w pobliże miejsc pracy oraz z powrotem oraz wiele innych zadań bardzo ważnych. Zadania transportu kopalnianego angażują olbrzymie ilości sprzętu, energii oraz ludzi zarówno do instalowania urządzeń transportowych, jak i ich obsługi oraz konserwacji...

Read More
0

Zagrożenia w kopalniach

Pracując w górnictwie podziemnym musimy wziąść pod uwagę istnienie trudnych warunków górniczych oraz występowanie praktycznie wszystkich zagrożeń naturalnych znanych w górnictwie światowym, a w szczególności tych, których przejawy lub zaistnienie zawierają cechy katastrofogenne. Do podstawowych zagrożeń w górnictwie podziemnym należy zaliczyć zagrożenia pożarowe, zawałami, mymetanowe, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, wodne, klimatyczne. W wielu przypadkach w górnictwie podziemnym występuje bardzo dużo takich zagrożeń. W mniejszym stopniu uwidaczniają się przejawy zagrożenia radiacyjnego. Do podstawowych zagrożeń naturalnych w górnictwie odkrywkowym należy zaliczyć zagrożenia wodne, osuwiskowe i obrywaniem się skał, wstrząsami sejsmicznymi...

Read More
0

Biopaliwa stałe

Do biopaliw stałych, które możemy pozyskać z wszelkich lasów i z rolnictwa, która potem przetwarzamy na stabilne jednolite ksztalty, które nadają się potem na opał są tak zwane brykietyi palety. Brykiety mają kształt walca, prostopadłościanu, a czasem innego wielościanu foremnego. Ich średnica wynosi od 3 do kilkunastu centymetrów, a długość od 20 mm do kilkunastu centymetrów. Brykiety jak i pelety powstają ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem, wcześniej odpowiednio przygotowanych biomateriałów. W procesie produkcji nie są dodawane żadne materiały wiążące czy klejące. Substancją spajającą jest lignina zawarta w biomasie, która w procesie brykietowania pod wpływem wysokiego ciśnienia nagrzewa się i przyjmuje półpłynną postać, dzięki czemu można ją dowolnie formować...

Read More
0

Historia wydobycia złota

Przedmioty ze złota od bardzo dawnych dziejów byly symbolem bogactwa i piękna. Piękny kolor i blask, ponadczasowa trwałość, a równocześnie względna łatwość obróbki sprawiły, że ze złota od najdawniejszych czasów wyrabiano przedmioty, pełniące funkcje przede wszystkim ozdobną. Dowody na to znajdujemy na całym świecie, gdzie podczas prac archeologicznych wielokrotnie odkrywano piękne, częstokroć niezwykłe wyroby i ozdoby dawnych cywilizacji. To właśnie ten bardzo charakterystyczny, nie spotykany u innych metali kolor i łatwo zauważalny połysk sprawiły, ze w wielu dawnych wierzeniach złoto kojarzono ze słońcem, a w starożytnym Egipcie było identyfikowane wręcz z Bogiem Słońca -Ra. Po raz pierwszy użyte przez ludzi złoto pochodziło z północno-wschodniej Afryki...

Read More
0

Zasoby węgla kamiennego

Większość zasobów węgla kamiennego, szacowanych na wielkość około kilku bilionów ton, zlokalizowane jest na północnej półkuli. Węgla kamiennego najwięcej wydobywa się w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce, Indiach, na Ukrainie. Pomimo że mogłoby się wydawać, iż kilka bilionów ton to ogromna liczba, ale niestety nie jest tak. Oszacowano, iż zapasy węgla wystarczą jeszcze tylko na około 200 lat. Polska należy do grona krajów bogatych w węgiel. Jest on w naszym kraju mocno eksploatowany, część jego jest eksportowana na Zachód. Na obszarze należącym do naszego państwa znajduje się około 4% światowego zapasu węgla, czyli jakieś 60 miliardów ton...

Read More