0

Opanowywanie stropu

Podczas wybierania pokładu powstaje wyrobisko, którego wymiary stale wzrastają odpowiednio do postępu wybierania. W miarę wzrastającego wskutek wybierania obnażenia stropu powstaje możliwość niespodziewanego zawału, spowodowana przekroczeniem wytrzymałości stropu-wspornika, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla pracujących w przodku ludzi. Wyłania się zatem konieczność opanowania stropu w wyrobisku eksploatacyjnym, które to pojęcie często określa się jako kierowanie s tropem. Opanowywanie stropu ma na celu:

Read More
0

Odpalanie lontami

Odpalanie lontami jest zakazane w polach metanowych z pyłem o zagrożeniu pyłowym klasy B, we wszystkich wyrobiskach prowadzonych z upadem lub wzniosem przekraczającym 30°, w wyrobiskach ścianowych oraz wszędzie tam, gdzie odpalanie lontami groziłoby bezpieczeństwu górnika wykonującego roboty strzelnicze (niemożliwość szybkiego wycofania się). W zasadzie lontów używa się w przodkach o dużej wartości prądów błądzących, głównie gdy pochodzą od urządzeń elektrycznych na powierzchni.

Read More
0

Obudowa murowana

Obudowa murowana nie zapewnia dużej wodoszczelności i dlatego daje się na zewnątrz niej pierścień z betonu ubijanego (rys. 11,48 i 11.49), Ma on również za zadanie izolację termiczną obudowy murowanej w czasie jej wiązania. W szybie mrożonym bowiem występują niekorzystne warunki dla wiązania zaprawy cementowej .wskutek zbyt niskiej temperatury, jaka tam występuje. Żeby te warunki polepszyć, daje się pierścień betonu na zewnątrz obudowy murowanej od strony zamrożonej ściany skalnej.

Read More
0

Metoda refleksyjna

Metoda refleksyjna oparta na odbiciu rozchodzących się fal sejsmicznych pozwala na badanie warstw skalnych do 6000 m głębokości (rys. 3.10). Odbite fale odbierane są na powierzchni przez geofony rozmieszczone na linii zdjęć po obu stronach wybuohu. Drgania mechaniczne przemienione zostają w geofonach na drgania elektryczne, które kablem doprowadza się do centrali rejestrującej, gdzie po odpowiednim wzmocnieniu, regulacji amplitudy i przeprowadzeniu przez filtry wysokiej częstotliwości zostają zarejestrowane na taśmie filmowej. Pozostała część energii falowej podąża do następnej kolejnej warstwy, od której znowu część fal zostaje odbita, a część biegnie dalej.

Read More
0

Kształt wyrobiska

Do wymagań technicznych zaliczyć należy wymiary oraz kształt wyrobiska. Ten ostatni związany jest częściowo z warunkami geologicznymi. Wymiary i związany z nimi częściowo kształt wyrobiska wynikają z przeznaczenia wyrobiska, to znaczy zależnie od tego czy wyrobisko ma spełniać rolę chodnika taśmowego, chodnika głównego dwutorowego itp. Produkcja zakładu górniczego prowadzona jest na podstawie tzw. planu ruchu. Techniczny projekt rozwoju kopalni jest podstawą opracowania planu ruchu, zatwierdzonego przez Okręgowy Urząd Górniczy, Częścią składową planu ruchu jest książka obudowy. Zawiera ona rysunki oraz opis obudowy zarówno wyrobisk udostępniających, przygotowawczych, jak i wybierkowych. Obudowa tych wyrobisk zarówno pod względem rodzaju i sposobu obudowy, jak i odległości poszczególnych odrzwi od siebie, musi być wykonywana ściśle według wskazań książki obudowy.

Read More
0

Górnośląskie Zagłębie Węglowe

Górnośląskie Zagłębie Węglowe jest jednym z największych zagłębi węglowych w Europie. Powierzchnia jego wynosi 5400 km2. Z tego obszaru do Polski należy około 4450 km2, do Czechosłowacji natomiast 950 km2. Zagłębie Górnośląskie ma w przybliżeniu kształt trójkąta, którego naroża wyznaczają miasta: Tarnowskie Góry, Ostrawa, Skawina.

Read More
0

Eksploatacja Kopalnii

Przy pierwszym sposobie eksploatacji kopalinę użyteczną wybiera się pod gołym niebem w kopalniach odkrywkowych. Sposób eksploatacji naziemnej, czyli odkrywkowej, znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy kopalina użyteczna zalega bezpośrednio lub niegłęboko pod powierzchnią ziemi.

Read More
0

Anteny w górnictwie

Anteny wykonuje się z nieizolowanego drutu miedzianego o przekroju 6 mm lub aluminiowego o przekroju 10 mm. Poszczególne zapalniki łączy się drutem 9 z anteną bierną i z anteną czynną. Pewność połączenia zapalnika z anteną uzyskuje się przez ośmiokrotne nawinięcie odizolowanego końca przewodu zapalnikowego wokół drutu anteny. Obwód strzałowy wykonuje się następująco (rys. 11.16):

Read More
0

Rekultywacja terenów po eksploatacji piasku

Na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w wyniku rekultywacji terenów po eksploatacji piasku podsadzkowego są liczne zbiorniki wodne przystosowane obecnie jako ośrodki rekreacyjno wypoczynkowe. Na rys. 6.20 i 6.21 pokazano przykłady dwóch takich ośrodków, znajdujących się na terenie kopalni piasku podsadzkowego.

Read More
0

Założenie dźwigarów głównych

Założenie dźwigarów głównych zbrojenia w czasie wykonywania obudowy ostatecznej nie napotyka na większe trudności. Dźwigar zakłada się w uprzednio przygotowane gniazdka w obu dowie, opuszczając go z góry w dół. Po ułożeniu dźwigara w prawidłowym położeniu zamurowuje się końce dźwigara i kontynuuje się zakładania obudowy ostatecznej. Sposób ten zapewnia lepsze zamurowanie końców dźwigara w murze. Daje on się jednak stosować wtedy, gdy w szybie nie prowadzi się robót strzelniczych.

Read More
0

Wpływ warunków geęlogicznych na gazowość pokładów

Niektóre pokłady węgla kamiennego i skały otaczające charakteryzują się obecnością w nich różnych gazów. Głównymi składnikami tych gazów są metan (CH4), dwutlenek węgla (C02) i azot (N2). .

Read More
0

Obudowa murowa z cegły

Obudowa ta stosowana jest w wyrobiskach korytarzowych o długim okresie istnienia, a więc w przecznicach, przekopach. Obudowa murowa z cegły składa się z fundamentów 1, murów oporowych 2 oraz sklepienia 3 (rys. 8.43). Kształt obudowy murowej jest zależny cd kierunku i wielkości ciśnień górotworu.

Read More
0

Przedmiot i zakres nauki górnictwa

Nowoczesne górnictwo stanowi odrębną dziedzinę wiedzy, obejmującą całokształt zagadnień związanych z wydobywaniem z ziemi kopaliny użytecznej, a więc jej poszukiwanie, udostępnienie, przygotowanie, eksploatację i przeróbkę.

Read More
0

Docieplenia granulatem wielkopolskie – Najlepsze oferty

Jak znaleźć najlepszą firmę która zajmuje się docieplaniem granulatem w wielkopolskim?

Płacąc za usługi, nie ma w tym nic dziwnego, że automatycznie oczekujemy najlepszych możliwych rozwiązań, więc jeśli wpisujemy hasło docieplenia granulatem wielkopolskie, automatycznie szukamy pierwszych stron, które będą posiadać najlepsze opinie użytkowników. Oczywiście pod hasłem

docieplenia granulatem wielkopolskie

, znajdziemy nie tylko same oferty, ale również katalogi firm i fora internetowe, a najlepsze oferty oczywiście będą również dla nas bardzo dobrze widoczne, więc trafiając na ofertę firmy docieplenia granulatem wielkopolskie, możemy liczyć na najlepszą realizację na rynku, a dzięki temu w końcu możemy liczyć również na kompleksowość realizacji...

Read More