0

Opanowywanie stropu

Podczas wybierania pokładu powstaje wyrobisko, którego wymiary stale wzrastają odpowiednio do postępu wybierania. W miarę wzrastającego wskutek wybierania obnażenia stropu powstaje możliwość niespodziewanego zawału, spowodowana przekroczeniem wytrzymałości stropu-wspornika, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla pracujących w przodku ludzi. Wyłania się zatem konieczność opanowania stropu w wyrobisku eksploatacyjnym, które to pojęcie często określa się jako kierowanie s tropem. Opanowywanie stropu ma na celu:

– zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy przez zapobieżenie pełnym lub częściowym zawałom w obrębie ro- . boczej części wyrobisk eksploatacyjnych,

– stworzenie warunków, przy których możliwa jest wydajna praca ludzi i najlepsze wykorzystanie maszyn,

– utrzymanie w dobrym stanie wyrobisk przygotowawczych.

W zależności od opisanych w poprzednich ustępach własności skał stropowych i spągowych oraz od grubości pokładu, opanowanie stropu można osiągnąć przez:

– łagodne uginanie stropu,

– wywoływanie planowych zawałów pełnych,

– wywoływanie planowych zawałów częściowych,

– podtrzymywanie stropu podsadzką.

Sposoby kierowania stropem zależą m.in. od takich czynników, jak klasa (kategoria) skał stropowych i spągowych, grubość pokładów, skłonność węgla do samozapalenia się, kierunek eksploatacji. Ilustruje to tabl. 7.1.

Łagodne uginanie stropu. Gdy strop pokładu jest giętki, składający się z łupków ilastych i gdy jednocześnie grubość pokładu jest mała (do 1 m), wówczas skały stropowe uginają się stopniowo, łagodnie i osiadają na spągu bez spowodowania zawału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>