0

Zagrożenia w kopalniach

Pracując w górnictwie podziemnym musimy wziąść pod uwagę istnienie trudnych warunków górniczych oraz występowanie praktycznie wszystkich zagrożeń naturalnych znanych w górnictwie światowym, a w szczególności tych, których przejawy lub zaistnienie zawierają cechy katastrofogenne. Do podstawowych zagrożeń w górnictwie podziemnym należy zaliczyć zagrożenia pożarowe, zawałami, mymetanowe, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, wodne, klimatyczne. W wielu przypadkach w górnictwie podziemnym występuje bardzo dużo takich zagrożeń. W mniejszym stopniu uwidaczniają się przejawy zagrożenia radiacyjnego. Do podstawowych zagrożeń naturalnych w górnictwie odkrywkowym należy zaliczyć zagrożenia wodne, osuwiskowe i obrywaniem się skał, wstrząsami sejsmicznymi. W górnictwie otworowym podstawowe zagrożenia stanowią erupcje gazów, płynów złożowych, siarkowodoru, zagrożenie zapadliskami oraz pożarowe. Ponadto istotny wpływ na stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych mają zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, takie jak zapylenie, hałas i wibracja oraz zagrożenia techniczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>