0

Strzelanie metodą Armstrong

Strzelanie metodą Armstrong prowadzone może być w ścianach ze stosowaniem wrębu jak i bez wrębu. Ilość urobku uzyskiwana z jednego odstrzału w ścianach z wrębem dochodzi do 3 t, czyli jest około 1 t większa niż przy użyciu MW. Według obecnych doświadczeń metoda Armstrong zapewnia:

– znaczną poprawę wychodu grubych sortymentów węgla w porównaniu z wynikiem uzyskiwanym przy stosowaniu MW,

– mniejszy wstrząs calizny węglowej, co poprawią warunki stropowe wyrobiska,

– dużą wydajność jednego odstrzału.

Strzelanie metodą Airdox (czytaj eirdoks) nie przedstawia większych różnic w stosunku do metody Armstrong, Polega ono również na stosowaniu powietrza sprężonego. Stosowane są do tego celu sprężarki czterostopniowe, umieszczone pod ziemią blisko zespołu przodków. Możliwe jest pobieranie powietrza z rurociągów powietrza sprężonego zasilających silniki pneumatyczne maszyn. Umiejscowienie sprężarek pod ziemią skraca długość rur doprowadzających powietrze do nabojnic, w wyniku czego uzyskuje się znaczne oszczędności spowodowane krótszą instalacją bardzo drogich rur stalowych. Parametry ciśnienia i wydajności nie różnią się od opisanej metody Armstrong.

Urabianie węgla metodą A (A – oznacza Armstrong – Air- dox) odbywać się musi zgodnie ze zbiorem instrukcji opracowanych przez Departament Górniczy MGiE. Zgodnie z zacytowaną instrukcją roboty strzelnicze A wTykonywać mogą pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, co najmniej górników przodowych, którzy ukończyli kurs przodowych z prawem strzelania oraz kurs z zakresu urabiania metodą A i zdali egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną. Przodowemu do uruchamiania zaworu strzałowego wolno się posługiwać tylko ponumerowanymi kluczami. W czasie manipulowania zaworem strzałowym przodowy musi mieć założone okulary ochronne oraz rękawice zabezpieczające przed skutkami gwałtownego wypływu powietrza sprężonego w przypadku ewentualnego pęknięcia przewodu. Do obowiązków przodowego należy na początku zmiany, przed wykonywaniem robót strzelniczych kontrola stanu nabojni- cy oraz stanu zaworów. Przed każdorazowym odpalaniem przodowy wycofuje załogę w bezpieczne miejsce, zabezpiecza wszystkie dojścia do miejsc strzelania, dokonuje pomiaru metanu w miejscu załadowanego otworu, a następnie odpala otwór.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>