Category Bez kategorii

0

Warunki geologiczne i gospodarcze założenia kopalni

Wynikiem szeroko zakrojonych prac poszukiwawczych jest Bardzo poważne rozszerzenie bazy surowcowej w Polsce. Coraz bardziej zwiększające się w Polsce Ludowej zapotrzebowanie na surowce energetyczne, chemiczne, hutniczne i inne spowodowało, dzięki wzrostowi bazy surowcowej, konieczność budowy nowych kopalń zarówno odkrywkowych, jak i podziemnych.

Read More
0

Głębienie szybów metodami specjalnymi

Do specjalnych metod głębienia szybów zaliczyć należy te metody, przy których przed przystąpieniem do bezpośredniego urabiania skał wykonuje się różnego rodzaju zabiegi umożliwiające urabianie i wybieranie skały oraz wykonanie obudowy ostatecznej szybu. Konieczność zastosowania specjalnych metod głębienia zachodzi w tych przypadkach, gdy:

Read More
0

Organizacja pracy w pogłębianym szybie

Organizacja pracy w pogłębianym szybie musi być powiązana z organizacją pracy kopalni. Czasy zjazdu i wyjazdu ludzi, czas strzelania i przewietrzania, kontroli urządzeń muszą być uzgodnione. Musi być uzgodniona również obsługa urządzeń do transportu urobku od szybu pogłębianego do szybu wydobywczego, obsługa sprężarek, odwadniania, podstacji elektrycznej. Wyznaczenie ścisłego zakresu działania dla obsługi usprawnia w dużym stopniu pracę i usuwa dwutorowość, przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa pracy.

Read More
0

Rozkład ciśnienia w górotworze po wykonaniu wyrobiska

Na stan naprężenia w sąsiedztwie wyrobisk wpływa nie wielkość przekroju wyrobiska, lecz jego kształt oraz głębokość, na której je wykonano. Przekrój prostokątny wyrobiska. Stan napięcia' w skałach -w sąsiedztwie wyrobiska o przekroju prostokątnym nie jest zależny od samej jego szerokości, lecz od stosunku szerokości do wysokości, czyli I : w. Wielkość naprężeń w stropie i ścianach (ociosach) jest zależna od ciśnienia pierwotnego: pionowego pt i bocznego px, a zatem i od głębokości głębokość jest przeto głównym czynnikiem wpływającym na przebieg zjawisk ciśnienia przy prowadzeniu wyrobisk górniczych. Ilustruje to rys. 6.11. Wskutek wykonania wyrobiska strop traci podparcie i wywiera dodatkowy nacisk na ociosy w punktach II.

Read More
0

Mechanizm wyrzutów gazów i skał

Zjawisko wyrzutów gazów i skał jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym i nie ma jak dotychczas jednolitego poglądu na jego mechanizm. Istnieje wiele teorii na ten temat różniących się niekiedy między sobą odmiennym rozłożeniem hierarchii ważności elementów towarzyszących wyrzutowi. W zjawisku wyrzutu gazów i skal stwierdzono następujące prawidłowości:

Read More
0

Cementy specjalne

Stosuje się również cementy specjalne, np. hutniczy, glinowy, magnezowy i pucolanowy oraz inne. Przy wyborze cementu bierze się pod uwagę: wiązanie cementu w wodzie znajdującej się w skale, charakter szczelin, czas wiązania cementu oraz jego uziarnienie. Przy występowaniu wód kwaśnych należy do cementacji używać cementów glinowych i pucolanowych. Cementy magnezowe należy stosować przy występowaniu wód z zawartością związków magnezu, a zwłaszcza chlorku magnezu (MgClz).

Read More
0

Mapy

Mapa powierzchniowych zbiornikóiu wodnych – jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa obszaru górniczego z uwidocznieniem naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych.

Read More
0

Obudowa betonowa

Po wykonaniu murów oporowych wykonuje się sklepienie ubijając beton za odeskowaniem podobnie jak przy obudowie murowanej. Betonowanie należy prowadzić bez przerw. Jeżeli w betonowaniu nastąpi przerwa, chociażby na kilkanaście godzin, to przed założeniem nowego betonu, powierzchnię poprzedniej warstwy należy oczyścić z kurzu i obficie zlać wodą.

Read More
0

Chemiczna metoda zestalania górotworu

Chemiczna metoda zestalania górotworu jest opłacalna przy zastosowaniu jej w piaskach o średniej wodoprzepuszczalności. Skal o małej wodoprzepuszczalności, jak również piasków o zawartości 10 do 15% gliny nie daje się zestalić tym sposobem.

Read More
0

Obudowa betonitowa

Najczęściej obudowa betonitowa ma grubość jednego betoni- tu, obudowa betonowa natomiast ma grubość 30 do 80 cm. Obudowę betonitowo-betonową wykonuje się w ten sposób, że po wymurowaniu z betonitów pierścienia na wysokości 0,5 do 0,75 m, spełniającego rolę odeskowania, przystępuje się do betonowania przestrzeni między betonitami a ociosem. Beton ubija się ręcznie lub wibratorami pneumatycznymi. Po zabetonowaniu 0,5 do 0,75 m podciąga się mur z betonitów i powtarza się betonowanie.

Read More
0

Skały zwięzłe

Przodek nadsięwłomu może być prowadzony w skałach zwięzłych bez obudowy ścian do wysokości 5 m od pomostu roboczego, a w skałach średniozwięzłych – do wysokości 4 m. Przy nadsię- włomach o powierzchni przodku ponad 6 m2 czoło przodku należy przed opuszczeniem urobku z pomostu roboczego mocno obudować stropnicami.

Read More
0

Metale ziem rzadkich

Zazwyczaj metale ziem rzadkich spotykamy w formie węglanów, tlenków, fosforanów i krzemianów. Pierwszym odkrytym minerałem zawierającym pierwiastki z tej grupy (m.in. cer i itr, obok żelaza i krzemu) był gadolinit, znaleziony przez szwedzkiego chemika Carla Arrheniusa w kopalni w szwedzkim Ytterby, która to miejscowość dała nazwę czterem spośród nich (terb, erb, iterb, itr). Chociaż znaczne zawartości mogą występować w setkach minerałów, tylko niewiele z nich ma znaczenie ekonomiczne, są to m.in. bastnasyt, loparyt, monacyt, ksenotym, fergusonit. Złoża REE można podzielić na pierwotne i wtórne...

Read More