0

Wypadki górnicze

Pracując w kopalni jako górnik, oczywiście wiadomo że jest to praca bardzo niebezpieczna, która wiąże się z różnymi wypadkami. Najważniejsze przyczyny wypadków górniczych to zagrożenie metanowe, oberwanie się skał ze stropu i ociosów, wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych będących w ruchu bądź przy braku zabezpieczenia stanu wyłączenia jazdy przenośnikiem taśmowym nieprzystosowanym do jazdy ludzi, przebywanie w strefie zagrożenia od pracujących maszyn i urządzeń, niewłaściwe wykonywanie robót strzałowych czy prowadzenie prac pod wpływem alkoholu. Przy prowadzeniu takich robót zatem niezbędnym jest odpowiednie rozeznanie zagrożenia oraz zwiększenie nadzoru nad tymi robotami zarówno przez dozór jak i przodowych...

Read More
0

Węgiel kamienny

Każdy w szkole uczył się napewno o górnictwie i o węglu kammiennym. Węgiel kamenny jest skałą osadową, która powstała w erze paleozoicznej w karbonie. Taki węgiel ma barwę czarną, połysk jego jest matowy i posiada czarne rysy. Węgiel kamienny stosowany jest najczęściej jako paliwo, ale niestety jako udzial węgla w produkcji energi nie jest najlepszy i cały czas spada. Aby móc wydobyć taki węgiel kamienny, na świecie stosuje się dwie popularne metody, pierwsza z nich to metoda odkrywkowa a druga to metoda głębinowa. Największe złoża węgla kamiennego możemy zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, w Rosji oraz w Chinach. Właściwości węgla kamiennego to : spiekalność, zawartość składników lotnych, ciśnienie rozprężania oraz ciepło spalania. Spalanie węgla kamiennego powoduje emisję m...

Read More
0

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny odgrywa znacznie mniejszą rolę w energetyce niż węgiel kamienny. Jest on surowcem energetycznym, który nie jest produktem międzynarodowej wymiany . Przyczyną tego jest mała kaloryczność oraz nieopłacalność transportu na większe odległości. Wykorzystywany jest głównie w elektrowniach zlokalizowanych pobliżu miejsc wydobycia. Jest także przetwarzany na brykiety oraz jako dodatek do nawozów. Mimo malej stosunkowo kaloryczności jest wartościowym paliwem dla elektrowni, ponieważ koszty jego wydobycia nie są duże, lecz eksploatacja odbywająca się w kopalniach odkrywkowych bardzo niszczy środowisko przyrodnicze. Największym wydobyciem węgla brunatnego do niedawna mogły poszczycić się Niemcy, w 1997 roku wydobycie wynosiło 177 mln ton. Jednak ostatnio znacznie zmalało, w 2001 r...

Read More
0

Ropa naftowa

Ropa naftowa, jest to olej skalny, który jest najważniejszym surowcem w celu otrzymywania cennych produktów w przemyśle naszym np. benzyny, nafty, olejów smarownych czy parafiny. Głównymi właściwościami ropy naftowej są : jej ciecz jest oleista, ma barwę od jasno brunatnej do czarnej, jej zapach jest bardzo charakterystyczny, jest łatwopalna, ma gęstość mniejszą od wody oraz nie miesza się z wodą. Obecnie ropy naftowej poszukuje się na każdym terenie ze względu na wyczerpywanie się złóż dotychczas eksploatowanych. Złoża ropy naftowej często łączą się ze złożami gazu ziemnego. Ropę naftowa wykorzystuję się od bardzo dawna, dawno temu używano jej właśnie do balsamowania zwłok, robienia pochodni, leków rożnych atakże jako środek do zapalania ognia...

Read More
0

Oskard

Oskard, czyli narzędzie wykorzystywany był najczęściej do robót ziemnych i odłupywania skał np. w górnictwie albo budownictwie. Składa się z obucha w kształcie pojedynczego ostrza , oraz styliska, na którego końcu ten obuch jest osadzony. To żeleźce, czyli głowica robocza oskarda, współcześnie zazwyczaj stalowe, waży kilka kilogramów, a stylisko ma długość około jednego metra. W oskardzie płaszczyzna ostrza nie wygłąda tak jak w siekierze, tylko jest prostopadła. Inne podobne narzędzia to kilof którego żeleźce z jednej strony jest spłaszczone, a z drugiej – zaostrzone w szpic. Oskard różni się tym, że ma nie dwie, tylko jedną spłaszczoną krawędź roboczą, dzięki czemu jest lżejszy i mniejszy, łatwiej też jest operować oskardem niż kilofem np...

Read More
0

Złoża do eksploatacji podziemnej

Złoża do eksploatacji podziemnej udostępnia się za pomocą kosztownych wyrobisk górniczych, jak szybów, przecznic, szybików ślepych. Przygotowanie złoża dokonuje się za pomocą całej sieci wyrobisk przygotowawczych (chodnikowych), a wybiera się złoże przy zastosowaniu różnych sposobów, zwanych systemami wybierania. Na wybór systemu wybierania ma wpływ wiele czynników z których najważniejsze to:

Read More
0

Zarys rozwoju górnictwa

Nowym etapem rozwoju ludzkości stal się wynalazek wytapiania miedzi z rud. Gdy zaś odkryto, że stop miedzi z cyną, tzw. spiż albo brąz, jest od miedzi znacznie twardszy i łatwiej top- liwy, zaczęto go powszechnie używać do wyrobu narzędzi i przedmiotów domowego użytku. Zapoczątkowało to nową epokę – epokę brązu (2150 do 1000 lat p.n.e.). Z okresu tego pochodzą piękne sztylety z brązu ze srebrną i złotą inkrustacją, datuje się również pierwszy miecz, a więc broń, której dotychczas nie znano. W okresie tym wykonywano także narzędzia górnicze z brązu. W epoce brązu pojawiają się już szyby, których głębokość dochodzi do 100 m, ze stopniami wykutymi w przeciwległych ścianach stopnie te służyły do schodzenia i wychodzenia z kopalni. Z szybów rozchodziły się chodniki, które prowadzono za biegiem kruspconośnych żył. Urobek wynoszono początkowo w workach skórzanych lub plecakach, a w późniejszym okresie wydobywano go za pomocą prymitywnych kołowrotów. Stosowano wtedy liny z łyka lipowego, a potem liny konopne. Na linach kołowrotów odbywał się również zjazd ludzi do kopalni i wyjazd (rys. 1.2). Do oświetlenia używano wówczas kaganków olejnych w obudowie glinianej lub miedzianej.

Read More
0

Zakładanie poziomów oraz pięter

Druga wielkość określająca poziom to tzw. pochyła długość poziomu, której rzut na płaszczyznę pionową stanowi właśnie odstęp. Jest to pas węgla rozciągający się podłużnie wzdłuż obszaru górniczego licząc po nachyleniu pokładu, a ograniczony płaszczyznami poziomów związek między tymi dwoma wielkościami jest następujący (rys. 5.20):

Read More
0

Wzmocnienie obudowy po obu stronach zawału

Przed przystąpieniem do usuwania zawału należy z jednej i drugiej strony zabezpieczyć wyrobisko przez wzmocnienie obudowy i postawienie odrzwi dodatkowych (rys. 8.54). Po zabezpieczeniu wyrobiska dokonuje się za pomocą łomu obrywki zwisów ze stropu i ociosów.

Read More
0

Urządzenie śluzowe opuszczane wraz z obudową

Zaletą metody kesonowej jest możność wybierania skały i wykonywania obudowy równocześnie, bez przerw. Wadami tej metody są: możliwość skrzywienia obudowy, niebezpieczeństwo zaklinowania się kesonu w skałach lub przedarcia się skał ciekłych przy spadku ciśnienia w komorze roboczej, jak również duże zużycie powietrza sprężonego. Główną jednak wadą tej metody jest złe oddziaływanie ciśnienia powietrza sprężonego na zdrowie ludzi. Maksymalne ciśnienie, przy którym możliwa jest praca w kesonie bez szkody dla zdrowia, wynosi 0,3 do 0,35 MPa.

Read More
0

Udarowy sposób wiercenia szybów

Przy głębieniu szybów tym sposobem wiercono wpierw w osi przyszłego szybu otwór o średnicy do 2,5 m. Następnie otwór ten poszerzono do właściwej średnicy szybu. Czynność tę wykonywano za pomocą specjalnego świdra.

Read More
0

Tubingi

Tubingi opuszcza się do szybu na linie maszyny wyciągowej, uchwycone za pomocą specjalnych uchwytów. Przy wykonywaniu obudowy tubingowej ważną czynnością jest umiejętne skręcenie poszczególnych segmentów dla zapewnienia szczelności oraz uniknięcia zbyt dużych naprężeń.

Read More
0

Systemy ścianowe

Jak wynika z porównania systemów ścianowych z zabierko- wymi, te ostatnie są mało ekonomicznymi systemami wybierania i należy je stosować tylko w tych przypadkach, w których warunki geologiczne lub względy techniczne nie pozwalają na stosowanie systemów ścianowych.

Read More
0

Straty grupy I

Kategorię 1, do której zalicza się straty powstające bezpośrednio przy wybieraniu zależnie od stosowanego systemu eksploatacji (nogi, płoty, węgiel pozostawiony w stropie lub spągu pokładu – rys. 4.2) oraz straty ściśle związane z wybieraniem, jak rozrzut przy strzelaniu, ładowaniu i transporcie do zakładu przeróbczego. Straty przy różnych systemach wybierania są różne. Przy wybieraniu z zawałem stropu, szczególnie przy systemie zabierkowym, dochodzić mogą nawet do 40%, natomiast w systemach ścianowych z podsadzką hydrauliczną straty są znacznie niższe i wynoszą od 5 do 10%. Kategorię 2, do której zalicza się:

Read More