0

Rekultywacja terenów po eksploatacji piasku

Na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w wyniku rekultywacji terenów po eksploatacji piasku podsadzkowego są liczne zbiorniki wodne przystosowane obecnie jako ośrodki rekreacyjno wypoczynkowe. Na rys. 6.20 i 6.21 pokazano przykłady dwóch takich ośrodków, znajdujących się na terenie kopalni piasku podsadzkowego.

Read More
0

Założenie dźwigarów głównych

Założenie dźwigarów głównych zbrojenia w czasie wykonywania obudowy ostatecznej nie napotyka na większe trudności. Dźwigar zakłada się w uprzednio przygotowane gniazdka w obu dowie, opuszczając go z góry w dół. Po ułożeniu dźwigara w prawidłowym położeniu zamurowuje się końce dźwigara i kontynuuje się zakładania obudowy ostatecznej. Sposób ten zapewnia lepsze zamurowanie końców dźwigara w murze. Daje on się jednak stosować wtedy, gdy w szybie nie prowadzi się robót strzelniczych.

Read More
0

Wpływ warunków geęlogicznych na gazowość pokładów

Niektóre pokłady węgla kamiennego i skały otaczające charakteryzują się obecnością w nich różnych gazów. Głównymi składnikami tych gazów są metan (CH4), dwutlenek węgla (C02) i azot (N2). .

Read More
0

Obudowa murowa z cegły

Obudowa ta stosowana jest w wyrobiskach korytarzowych o długim okresie istnienia, a więc w przecznicach, przekopach. Obudowa murowa z cegły składa się z fundamentów 1, murów oporowych 2 oraz sklepienia 3 (rys. 8.43). Kształt obudowy murowej jest zależny cd kierunku i wielkości ciśnień górotworu.

Read More
0

Przedmiot i zakres nauki górnictwa

Nowoczesne górnictwo stanowi odrębną dziedzinę wiedzy, obejmującą całokształt zagadnień związanych z wydobywaniem z ziemi kopaliny użytecznej, a więc jej poszukiwanie, udostępnienie, przygotowanie, eksploatację i przeróbkę.

Read More
0

Odeskowanie metalowe

Odeskowanie metalowe stosuje się wówczas, gdy długość betonowanego odcinka szybu przekracza 100 m. Odeskowanie to jest lekkie, łatwe w montażu i demontażu oraz pozwala na wielokrotne użycie. Najczęściej odeskowania te wykonuje się z kątowników i pokrywa blachą grubości 3 do 4 mm. W zależności od średnicy szybu odeskowanie składa się z sześciu do ośmiu segmentów. Od wewnętrznej strony poszczególne części zaopatrzone są w uchwyty ułatwiające montaż i demontaż oraz w specjalne zamki, łączące poszczególne segmenty między sobą. Pierścienie odeskowań łączy się z sobą za pomocą sworzni lub śrub.

Read More
0

Wykonywanie robót strzelniczych

Wydawania środków strzelniczych dokonują w komorze wydawczej podziemnego składu MW – wydawcy MW do rąk osób upoważnionych do wykonywania robót strzelniczych. Wydawanie środków strzelniczych w ilościach potrzebnych na przeciąg jednej zmiany odbywa się wyłącznie na podstawie zapotrzebowania wpisanego przez osobę dozoru ruchu danej zmiany do dziennika strzałowego.

Read More
0

Górnictwo morskie

Wody mórz i oceanów w strefach o klimacie suchym są od wieków wykorzystywane jako źródło soli kamiennej, uzyskiwanej metodą odparowywania wody w płytkich basenach budowanych przy brzegach mórz . Z wody morskiej uzyskuje się też od dawna sole potasowe i magnezowe oraz brom i jod. Rozwój techniki umożliwił rozpoczęcie wydobycia innych cennych surowców mineralnych metodami górnictwa morskiego. Do wierceń morskich poszukiwawczych i eksploatacyjnych stosuje się pływające jednostki wiertnicze, wyposażone w urządzenia nie różniące się zasadniczo od stosowanych na lądzie. Do eksploatacji osadów dennych na szelfach używa się barek i statków-koparek, stosowanych w budownictwie morskim, oraz statków specjalnych, przeznaczonych tylko do celów górnictwa morskiego...

Read More