0

Poszukiwania za pomocą wyrobisk górniczych

Przy poszukiwaniach górniczych wykonuje się tylko takie wyrobiska, które najlepiej i najszybciej doprowadza do celu. Rowy poszukiwawcze stosuje się, gdy miąższość nadkładu jest mała (2 do 4 m) lub gdy pokłady wychodzą wprost na powierzchnię oraz mają strome nachylenie (rys. 3.1 la i b). Rów będzie tym krótszy (a tym samym tańszy), im bardziej strome są pokłady. Jak widać z rysunku, rów przecina w poprzek wychodnie wszystkich pokładów. Wymiary rowów wynoszą na ogół: szerokość u góry 0,75 do 1 m, u dołu 0,5 do 0,75 m, głębokość do 2 m, a tylko w wyjątkowych przypadkach do 4 m (skały zwięzłe). Rowy muszą być w sposób bezpieczny i pewny zabezpieczone obudową przed zawaleniem się (podobnie jak na rys. 3.1 lb).

Szybiki poszukiwawcze stosuje się, gdy miąższość nadkładu przekracza 3 do 4 m, a kąt nachylenia pokładów jest niewielki. Szybiki rozmieszcza się wzdłuż linii poszukiwawczej w odstępach uzależnionych od nachylenia pokładów. Szybiki powinny znajdować się w takiej odległości od siebie, aby każdy następny szybik napotkał w swej górnej części tę warstwę (pokład), w której zatrzymano zgłębianie szybiku poprzedniego (rys. 3.12). Odległość tę określa się w sposób graficzny bądź też za pomocą wzoru

Szybiki wykonuje się o przekroju prostokątnym i wymiarach 0,75X1 do 1,5 m, w obudowie drewnianej przy głębokości 2 do 25 m, a przy skałach bardzo zwięzłych o przekroju okrągłym bez obudowy.

Szybiki poszukiwawcze z przecznicamistosuje się gdy miąższość nadkładu jest znaczna, a pokłady zalegają stromo. Przecznice można prowadzić w jedną stronę od szybiku lub w obie>) Przecznica jest ta wyrobisko korytarzowe, poziome lub lekko nachylone drążone w kamieniu w poprzek rozciągłości warstw skalnych łączy szyb z nachylonymi pokładami. wmmmms strony do spotkania z przecznicami prowadzonymi z sąsiednich szybików (rys. 3.13). Taki sposób prowadzenia wyrobisk skraca czas wykonywania robót. Wymiary przecznic są na ogół niewielkie, o przekroju 1X1,5 m.

Sztolnie poszukiwawcze stosowane są w okolicach górzystych przy stromo zalegających pokładach. Drążone są w dogodnym miejscu ze zbocza góry do jej wnętrza. Są to wyrobiska poziome, mające jedno połączenie z powierzchnią. Wymiary poprzeczne sztolni: szerokość do 1,5 m, wysokość do 1,5 m (rys. 3.14),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>