0

Metoda sejsmologiczna

Metoda sejsmologiczna. Metoda ta polega na rejestracji wstrząsów górotworu rejestrowanych przez stacje sejsmologiczne. Stosowane są dwie metody badań sejsmologicznych z wykorzystaniem:

– regionalnych sieci stacji sejsmograficznych, usytuowanych w obrębie całego zagłębia węglowego,

– lokalnej sieci stacji sejsmograficznych, usytuowanych w obrębie jednej kopalni.

Oprócz wymienionych metod, prowadzone są inne sposoby umożliwiające przewidywanie stanu zagrożenia tąpaniami. Do sposobów tych zalicza się:

– metodę mikrosejsmologiiczną,

– metodę geoelektryczną,

– metodę ultradźwiękową.

Metoda mikrosejsmologiczna polega na rejestracji wstrząsów górotworu o energii ur do iUs J i związane z nimi zjawiska sejsmiczne. Wstrząsy powstają w momencie gwałtownych odprężeń skal, wprawiających w ruch drgające cząstki górotworu, które przenoszą się dalej od ogniska dając efekt wstrząsu, który odbierany jest przez czujniki zainstalowane w wybranych miejscach kopalni, w skład których wchodzi przetwornik oraz wzmacniacz. Sygnał z czujnika jest podawany linią przewodową na powierzchnię, gdzie zlokalizowany jest odbiornik, przeważnie sprzężony z rejestratorem i ewentualnie urządzeniami wskaźnikowymi. Na terenie kopalni rozmieszcza się 8 do 12 czujników, które w zasadzie obejmują nasłuchem cały obszar kopalni.

Uwzględniając zarejestrowane dane określa się aktywność mikrosejsmiczną badanego rejonu kopalni. W Głównym Instytucie Górnictwa opracowano pięciostopniową skalę aktywności mikrosejsmicznej. Według tej skali wyróżnia się następujące klasy aktywności mikrosejsmologicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>