0

Zakładanie poziomów oraz pięter

Druga wielkość określająca poziom to tzw. pochyła długość poziomu, której rzut na płaszczyznę pionową stanowi właśnie odstęp. Jest to pas węgla rozciągający się podłużnie wzdłuż obszaru górniczego licząc po nachyleniu pokładu, a ograniczony płaszczyznami poziomów związek między tymi dwoma wielkościami jest następujący (rys. 5.20):

Podany przykład wyraźnie obrazuje, że pochyła długość zależy głównie od nachylenia pokładu. Im nachylenie pokładu będzie większe, tym długość pochyła poziomu będzie mniejsza i odwrotnie. Wynikają stąd następujące wnioski: zaleganie pokładów grubych o małym nachyleniu i niewielkiej wzajemnej odległości przemawia za stosowaniem małego odstępu poziomów. Przy zaleganiu pokładów o większym nachyleniu, odstęp poziomów będzie większy. W kopalniach węgła odstęp poziomów przy małym nachyleniu dochodzi do 100 m, a przy większym od 150 do 200 m.

Poziomy oznacza się kolejnymi cyframi rzymskimi, poczynając od góry np. poziom I, II itd. lub oznacza się je liczbą wyrażającą głębokość od zrębu szybu, np. poziom 300 m, 500 m albo też wysokość nad poziomem morza, np. poziom + 120 m npm.

Z miejsc udostępnienia pokładu przecznicami na poziomie górnym i na poziomie dolnym prowadzi się w pokładzie po jego rozciągłości chodniki zwane podstawowymi, poziomowymi lub głównymi. Takie rozcięcie złoża nosi nazwę struktury pokładowej (rys. 5.1). Można też chodniki podstawowe prowadzić pod pokładem w skale płonnej, wówczas ma się do czynienia ze strukturą kamienną rozcięcia złoża (rys. 5.13). Chodniki główne drąży się do granicy wybierania. Po wykonaniu chodników głównych w odpowiedniej długości, dokonuje się podziału pokładu w obrębie poziomu pochylniami działowymi na pola eksploatacyjne.

Dla skrócenia czasu istnienia wyrobisk oraz ułatwienia transportu urobku dzieli się złoże w obrębie poziomu na mniejsze części, zwane piętrami (rys. 5.20), tj. jednostki o długości 100 do 200 m po nachyleniu czyli poziom zawiera najczęściej 2 do 3 piętra. Piętro jest ograniczone wyrobiskami przygotowawczymi – tzw. chodnikami piętrowymi wykonanymi w pokładzie. Tak więc pierwsze piętro ograniczone jest prowadzonym po rozciągłości chodnikiem głównym górnego poziomu i chodnikiem piętrowym, drugie piętro ograniczone jest dwoma chodnikami piętrowymi, a trzecie chodnikiem piętrowym i chodnikiem głównym poziomu dolnego. W każdym piętrze chodnik górny spełnia rolę chodnika wentylacyjnego, dolny chodnika przewozowego. Czasem gdy odległość między chodnikami piętrowymi jest ze względu na system wybierania pokładu zbyt duża, przeprowadza się między nimi chodniki pośrednie, które dzielą piętro na podpiętra. W nich prowadzi się wybieranie. Celem dalszych robót w ramach piętra jest uzyskanie węgla z przodków wybierkowych. Omówione tu wyrobiska chodnikowe przeprowadzone są w zasadzie w pokładzie węgla, a więc zaliczane są do rohót przygotowawczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>