0

Kopalnie

Odkrycie, zbadanie i udokumentowanie wymienionych złóż umożliwiło podjęcie prac związanych z projektem kompleksowego ich zagospodarowania. Nadal intensywnie rozwijać się będzie szczególnie korzystna dla naszej gospodarki (duże możliwości eksportu) eksploatacja węgla koksowego w rejonie rybnickim (kopalnie ROW), gliwickim i wałbrzyskim. Przewidziana jest dalsza, rozbudowa kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Złoża węgla w tym rejonie rozciągają się między Lublinem i Włodawą zasoby ich występujące do głębokości 1000 m ocenia się na 40 mld t. Na złożu tym rozpoczęto w 1975 roku budowę pierwszej kopalni o nazwie: „Pilotująco-Wydobywcza”, którą przekazano do eksploatacji w grudniu 1982 r.

Rybnicki Okręg Węglowy obejmuje powierzchnię 1000 km2. Eksploatuje się tu bogate zasoby węgla kamiennego, zwłaszcza węgla koksowego. Od 1952 r. w Rybnickim Okręgu Węglowym oprócz rozbudowy i modernizacji starych kopalń wybudowano wiele nowoczesnych zakładów górniczych. Docelowe wydobycie nowo wybudowanych kopalń wyniesie średnio 11 tys. t na dobę z jednej kopalni.

Równocześnie z budową nowych kopalń rozwija się na obszarze ROW budownictwo mieszkaniowe, budowa nowych szkół oraz obiektów socjalnych. Budowa Rybnickiego Okręgu Węglowego i jego kompleksowe zagospodarowanie jest znane w całym święcie jako wzorcowe.

Podkreślić należy, że w minionym 40-leciu nastąpiła w szerokim zakresie rozbudowa i modernizacja istniejących kopalń, węgla. Górnictwo, w szczególności górnictwo węglowe, wniosło duży wkład w budowę i rozbudowę kraju, w budowę socjalistycznej gospodarki kraju oraz coraz lepsze zaspokajanie potrzeb ludności.

Węgiel kamienny. Wyrazem rozwoju przemysłu węglowego w okresie powojennym, a zarazem ilustracją pracy kopalń, jest przede wszystkim ich produkcja. Wydobycie w roku 1946 wynosiło około 47 min ton, w roku 1971 – 145,3 min t, a w roku 1987 – 193 min t. Pozwala to Polsce na zajęcie piątego miejsca w świecie i trzeciego miejsca w Europie, po Związku Radzieckim i Wielkiej Brytanii.

W celu zabezpieczenia potrzebnego wzrostu wydobycia, niezależnie od modernizacji starych kopalń, wybudowano w Polsce Ludowej 20 nowych kopalń, a 5 dalszych znajduje się w budowie. Wykaz tych kopalń przedstawiono w tabl. 1.1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>