0

Pomiar poziomu zwierciadła wody

Jednym ze sposobów pomiaru poziomu zwierciadła wody jest stosowanie pływaka umocowanego na lince stalowej o średnicy 2,0 mm (rozeznaje się moment uderzenia pływaka o powierzchnię wody).

Najprostszym sposobem pomiaru dopływu wody do otworu jest użycie do tego celu naczynia o znanej pojemności. Znając czas potrzebny do napełnienia naczynia ustala się ilość dopływającej wody.

Każdy nawiercony horyzont wodny przy wierceniach badawczych pod szyby powinien być starannie zamknięty, by nie istniała możliwość zawodnienia skał suchych ani przepływu wody z jednej warstwy do drugiej. Zamknięcie horyzontu wodnego przeprowadza się w ten sposób, że zwierca się otwór o zmniejszonej średnicy na długości 0,5 do 3,0 m, licząc od dna otworu, a następnie przeprowadza się zaiłowanie otworu na wysokości i co najmniej 10 m kulami lub walkami iłowymi, ubijając je co 1,0 m. Z kolei za pomocą ‘wielokrążka lub śrub dociskowych wciska się przez ubity ił kolumnę rur, zaopatrzonych w but tnący na głębokość co najmniej 0,5 m, w wywiercony mniejszą średnicą otwór. Zamknięcie wody uważa się za skuteczne, jeżeli po wypompowaniu wody z otworu nie podniesie się ona w ciągu 12 godzin wyżej niż o 0,35 do 2,60 m.

W czasie wierceń badawczych należy się liczyć z wydobywaniem się metanu (CH4), w złożach węgla i soli, dwutlenku węgla (C02) i tlenku węgla (CO) przy wierceniu otworów badawczych do starych zrobów, siarkowodoru (H2S) w złożach siarki.

Jeżeli przewidywane jest w czasie wiercenia napotkanie metalu, całe urządzenie wiertnicze powinno spełniać warunki ognioszczelności. Przy wierceniu na sucho obecność gazu stwierdza się przez obserwację ujścia żerdzi z otworu, gdyż wydobywający się gaz wywołuje ich drgania w czasie mieszania się z powietrzem tuż nad otworem. Gdy otwór wiertniczy wypełniony jest wodą lub płuczką, wydobywanie się gazu rozpoznaje się przez wydzielanie się baniek gazu i wody lub płucziki u wylotu rury wiertniczej na powierzchni. W otworze pobiera się do pipety próbkę wydobywającego się gazu, w celu ustalenia jego składu chemicznego.

Wiercenie otworu badawczego pod szyb powinno być prowadzone pod nadzorem geologicznym. Po ukończeniu wiercenia otwór powinien być zlikwidowany, np. przez jego zacementowanie, aby nie doprowadzić do nagłego wdarcia się wody do kopalni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>